< คลังความรู้ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา <

วิสัยทัศน์การจัดการความรู้ "กรมชลประทานมุ่งจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้"


เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2557

 

<
 

      คุณอยู่ที่: หน้าหลัก แผนการจัดการความรู้ :: ปี 2557

 
 

 

เรื่อง วันที่ประกาศ ไฟล์
      รายงานความก้าวหน้าและผลสำเร็จตามแผนการจัดการความรู้
      เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์กรมชลประทาน รอบ 12 เดือน
30 กันยายน 2557
      รายงานความก้าวหน้าและผลสำเร็จตามแผนการจัดการความรู้
      เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์กรมชลประทาน รอบ 9 เดือน
22 กรกฎาคม 2557
      แผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 8 มกราคม 2557

 

 

 

 

.                                           Copyright © 2014 พัฒนาโดย เจ้าหน้าที่สารสนเทศ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา