< 1หน่วยงาน 1องค์ความรู้ <

วิสัยทัศน์การจัดการความรู้ "กรมชลประทานมุ่งจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้"


เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2557

 

<
 

      คุณอยู่ที่: หน้าหลัก ผลงานประกอบการประเมินเข้าสู่ตำแหน่ง

 
 

ผลงานประกอบการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน(ด้านจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา)
การวิเคราะห์ค่าฝนเชิงพื้นที่จากข้อมูลฝนตรวจวัดภาคพื้นดินและภาพถ่ายดาวเทียม
ร่วมกับข้อมูลภูมิประเทศ กรณีศึกษาภาคใต้ของประเทศไทย
(โดยนายธเนศร์ สมบูรณ์ ผชช.อท.1)
__โดยนายธเนศร์ สมบูรณ์ ผชช.อท.1 (21 มิ.ย.2561)

การพิจารณาแผนงานปรับปรุงโครงการชลประทาน__สมเจต พานทอง (ผปบ.บอ.) และคณะผู้จัดทำ (15 ก.ย.2558)

ผลงานประกอบการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการและชำนาญการพิเศษ
การประยุกต์ใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัย ลุ่มน้ำโตนเลสาปในพื้นที่อำเภอตาพระยา__นายเมธัส ยืนประพันธ์ (16 มี.ค. 2563)

การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ถดถอย เพื่อให้ได้สมการในการคาดการณ์ปริมาณฝน__นายเมธัส ยืนประพันธ์ (16 มี.ค. 2563)

การจัดทำและพัฒนา Big dataด้านข้อมูลสถานการณ์น้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทาน__นายเมธัส ยืนประพันธ์ (16 มี.ค. 2563)

      

 

 

 

 

.                                           Copyright © 2014 พัฒนาโดย เจ้าหน้าที่สารสนเทศ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา