< ข่าวทีมงานจัดการความรู้ <

วิสัยทัศน์การจัดการความรู้ "กรมชลประทานมุ่งจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้"


เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2557

 

<
 

      คุณอยู่ที่: หน้าหลัก ข่าวทีมงานจัดการความรู้

 
 

กิจกรรม KM DAY 2014 กรมชลประทาน
เชิญร่วมงาน KM DAY 2014
ชาว KM กรมชลประทานร่วม AAR ประจำปี 2557
ประชุมหารือ KM BUDDY
ประชุมคณะทำงาน พัฒนาศูนย์ความรู้กลาง
ประชุมคณะทำงานสร้างองค์ความรู้หัวข้อการบริหารจัดการน้ำในสภาวะวิฤต
ประชุม KMA-LO Assessment ครั้งที่ 2/2557
ประชุม KM Team Work ครั้งที่ 1/2557
Km Best Practice 2014” ณ สชป.14 สร้างแรงจูงใจและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประชุมการจัดทำแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2557
Km Best Practice 2013” ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
KM DAY 2556
KM Best Practice 2013” ศูนย์โทรมาตรเพื่อการชลประทาน
KM & AAR IN Practice
อบรม KM Teamwork 2556
ประชุม KM Teamwork ครั้งที่ 1/2556

 

 

 

.                                           Copyright © 2014 พัฒนาโดย เจ้าหน้าที่สารสนเทศ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา