< คลังความรู้ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา <

วิสัยทัศน์การจัดการความรู้ "กรมชลประทานมุ่งจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้"


เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2557

 

<
 

      คุณอยู่ที่: หน้าหลัก คู่มือ

 
 

       คู่มือกิจกรรมถ่ายทอดวิสัยทัศน์ ค่านิยม แผนการจัดการความรู้ ปี 2557 | เขียนโดย คณะทำงานจัดการความรู้ สำนักฯ
            ลงวันที่ 2014-01-10
       คู่มือกิจกรรมถ่ายทอดวิสัยทัศน์ ค่านิยม แผนการจัดการความรู้ ปี 2556 | เขียนโดย คณะทำงานจัดการความรู้ สำนักฯ
            ลงวันที่ 2013-06-11

 

 

 

 

.                                           Copyright © 2014 พัฒนาโดย เจ้าหน้าที่สารสนเทศ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา