< คลังความรู้ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา <

วิสัยทัศน์การจัดการความรู้ "กรมชลประทานมุ่งจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้"


เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2557

 

<
 

      คุณอยู่ที่: หน้าหลัก คู่มือ

 
 

       การวิเคราะห์ความเสี่ยงของเขื่อนและอาคารประกอบ | เขียนโดย คณะจัดทำคู่มือความเสี่ยงของเขื่อน
            ลงวันที่ 2014-09-23
       การเฝ้าระวังภัยน้ำท่วมเมืองพัทลุง | เขียนโดย ศูนย์อุทกวิทยาภาคใต้
            ลงวันที่ 2014-07-18
       รายงานการปรับปรุงระบบพยากรณ์น้ำท่า | เขียนโดย ส่วนบริหารจัดการน้ำ
            ลงวันที่ 2012-09
       รายงานการศึกษาปรับปรุงเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำ | เขียนโดย ส่วนบริหารจัดก่ีร้ำ
            ลงวันที่ 2012-09
       ลำดับความสำคัญของงานปรับปรุง | เขียนโดย
            ลงวันที่
       คู่มือการใช้โปรอกรม Basin และ Station Unit Hydrograph | เขียนโดย ดร.ทองเปลว กองจันทร์
            ลงวันที่ 2011
       คู่มือการกรอก Coding form | เขียนโดย กลุ่มงานสารสนเทศและพยากรณ์สารสนเทศ
            ลงวันที่ 2010-05-25
       คู่มือการประเมินค่าปริมาณการไหลของน้ำ ด้วยวิธี Manning's forumula | เขียนโดย กลุ่มงานสารสนเทศและพยากรณ์สารสนเทศ
            ลงวันที่ 2010-05-25
       คู่มือการสร้างความสัมพันธ์ระดับน้ำ-ปริมาณ (Rating Curve) | เขียนโดย กลุ่มงานสารสนเทศและพยากรณ์สารสนเทศ
            ลงวันที่ 2010-05-25
       คู่มือการคำนวณปริมาณน้ำ (Rating Curve) | เขียนโดย กลุ่มงานสารสนเทศและพยากรณ์สารสนเทศ
            ลงวันที่ 2010-05-25
       คู่มือปฏิบัติงานส่วนอุทกวิทยา | เขียนโดย ส่วนอุทกวิทยา
            ลงวันที่ 2019-08-18

 

 

 

 

.                                           Copyright © 2014 พัฒนาโดย เจ้าหน้าที่สารสนเทศ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา