< คลังความรู้ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา <

วิสัยทัศน์การจัดการความรู้ "กรมชลประทานมุ่งจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้"


เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2557

 

<
 

      คุณอยู่ที่: หน้าหลัก คู่มือ

 
 

       การวิเคราะห์ค่าฝนเชิงพื้นที่จากข้อมูลฝนตรวจวัดภาคพื้นดินและภาพถ่ายดาวเทียมร่วมกับข้อมูลภูมิประเทศ กรณีศึกษาภาคใต้ของประเทศไทย (โดยนายธเนศร์ สมบูรณ์ ผชช.อท.1)
| เขียนโดย นายธเนศร์ สมบูรณ์ ผชช.อท.1
            ลงวันที่ 2018-06-21
       โครงการพัฒนาระบบติดตามการเปลี่ยนแปลงพืชปกคลุมดิน | เขียนโดย คณะทำงานจัดทำคู่มือ
            ลงวันที่ 2014-09-23
       ศูนย์เรียนรู้เกษตรชลประทาน | เขียนโดย สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 2
            ลงวันที่ 2013-05-03
       คู่มือสถิติการใช้น้ำชลประทาน | เขียนโดย ฝ่ายสถิติการใช้น้ำชลประทาน
            ลงวันที่ 2013
       แปลงสาธิตการใช้น้ำชลประทานอย่างมีประสิทธิภาพกับการปลูกข้าวโดยวิธีโยนกล้า | เขียนโดย สถานีทดลองการใช้น้ำฯที่ 5
            ลงวันที่ 2013
       คู่มือด้านจัดสรรน้ำ | เขียนโดย คณะทำงานย่อยทบทวนการบริหารจัดการน้ำ
            ลงวันที่ 2012-07-06
       คู่มือการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา/โครงการ | เขียนโดย คณะทำงานฯการบริหารจัดการน้ำ
            ลงวันที่ 2011

       คู่มือคำนวณหาประสิทธิภาพการชลประทาน | เขียนโดย คณะทำงานย่อยทบทวนการบริหารจัดการน้ำ
            ลงวันที่ 2011
       คู่มือการวัดปริมาณน้ำในคลองชลประทานและการสอบเทียบอาคารชลประทาน | เขียนโดย คณะทำงานฯการบริหารจัดการน้ำ
            ลงวันที่ 2011
       คู่มือคำนวณน้ำผ่านอาคารชลประทาน | เขียนโดย คณะทำงานย่อยทบทวนการบริหารจัดการน้ำ
            ลงวันที่ 2011
       คู่มือปฏิบัติการส่งน้ำของโครงการชลประทาน | เขียนโดย คณะทำงานย่อยทบทวนการบริหารจัดการน้ำ
            ลงวันที่ 2011
       คู่มือการประชาสัมพันธ์แผนการจัดสรรน้ำ | เขียนโดย คณะทำงานย่อยทบทวนการบริหารจัดการน้ำ
            ลงวันที่ 2011
       คู่มือการวางแผน ติดตาม และการประเมินผลการส่งน้ำรายสัปดาห์ | เขียนโดย คณะทำงานย่อยทบทวนการบริหารจัดการน้ำ
            ลงวันที่ 2011
       คู่มือการจัดทำโค้งปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำ ROS | เขียนโดย คณะทำงานย่อยทบทวนการบริหารจัดการน้ำ
            ลงวันที่ 2011
       คู่มือการประเมินการใช้น้ำในกิจกรรมต่างๆ | เขียนโดย คณะทำงานย่อยทบทวนการบริหารจัดการน้ำ
            ลงวันที่ 2011
       คู่มือการคำนวณการใช้น้ำของพืช | เขียนโดย คณะทำงานย่อยทบทวนการบริหารจัดการน้ำ
            ลงวันที่ 2011
       คู่มือการคำนวณฝนใช้การ ER | เขียนโดย คณะทำงานย่อยทบทวนการบริหารจัดการน้ำ
            ลงวันที่ 2011
       คู่มือการวางแผนการใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำ ROS | เขียนโดย คณะทำงานย่อยทบทวนการบริหารจัดการน้ำ
            ลงวันที่ 2011
       คู่มือการจำลองการปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำ ROS | เขียนโดย คณะทำงานย่อยทบทวนการบริหารจัดการน้ำ
            ลงวันที่ 2011
       คู่มือการประเมินน้ำหลากในพื้นที่ลุ่มน้ำต่างๆ | เขียนโดย คณะทำงานย่อยทบทวนการบริหารจัดการน้ำ
            ลงวันที่ 2011
       คู่มือการประเมินปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำ | เขียนโดย คณะทำงานย่อยทบทวนการบริหารจัดการน้ำ
            ลงวันที่ 2011
       คู่มือการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านการจัดสรรน้ำของโครงการชลประทาน
            | เขียนโดย คณะทำงานย่อยทบทวนการบริหารจัดการน้ำ
            ลงวันที่ 2011

 

 

 

.                                           Copyright © 2014 พัฒนาโดย เจ้าหน้าที่สารสนเทศ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา