< คลังความรู้ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา <

วิสัยทัศน์การจัดการความรู้ "กรมชลประทานมุ่งจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้"


เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2557

 

<
 

      คุณอยู่ที่: หน้าหลัก สรุปบทเรียน/สำรวจความรู้ :: ปี 2558

 
 

 

เรื่อง ไฟล์
     สรุปบทเรียนการจัดการความรู้ ประจำปี งบประมาณ 2558
     สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักฯ
     สรุปผลการประเมินความเข้าใจการจัดการความรู้
     สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจภายในสำนักฯ ของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ

 

 

 

 

เรื่อง ไฟล์
     แบบประเมินความพึงพอใจต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียของสำนักฯ
     ขอความอนุเคราะห์ผู้เกษียณถ่ายทอดองค์ความรู้ 
     แบบสำรวจความรู้ ความเข้าใจการจัดการความรู้
     แบบสำรวจความพึงพอใจภายในสำนักฯ ของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ

 

 

 

 

 

.                                           Copyright © 2014 พัฒนาโดย เจ้าหน้าที่สารสนเทศ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา