< คลังความรู้ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา <

วิสัยทัศน์การจัดการความรู้ "กรมชลประทานมุ่งจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้"


เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2557

 

<
 

      คุณอยู่ที่: หน้าหลัก สรุปบทเรียน/สำรวจความรู้ :: ปี 2557

 
 

 

เรื่อง ไฟล์
     สรุปบทเรียนการจัดการความรู้ ประจำปี งบประมาณ 2557
     สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียของสำนักฯ
     สรุปผลการประเมินความเข้าใจการจัดการความรู้
     สรุปบทเรียนผลการดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2557
     สรุปบทเรียนการศึกษาดูงานการจัดการความรู้สำนักชลประทานที่ 14
     สรุปบทเรียนการจัดกิจกรรม KM DAY ครั้งที่ 1 วันที่ 10 มกราคม 57
     สรุปผลการคัดเลือกองค์ความรู้
     สรุปบทเรียน AAR โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และการจัดการความรู้สำนักฯ

 

 

 

 

เรื่อง ไฟล์
     แบบประเมินความพึงพอใจต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียของสำนักฯ
     ขอความอนุเคราะห์ผู้เกษียณถ่ายทอดองค์ความรู้ 
     แบบสำรวจความรู้ ความเข้าใจการจัดการความรู้
     แบบสำรวจความพึงพอใจการศึกษาดูงานการจัดการความรู้สำนักชลประทานที่ 14
     แบบความพึงพอใจภายในสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
     แบบประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กร
     แบบสำรวจความ "การคัดเลือกองค์ความรู้สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา"

 

 

 

 

 

.                                           Copyright © 2014 พัฒนาโดย เจ้าหน้าที่สารสนเทศ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา