< คลังความรู้ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา <

วิสัยทัศน์การจัดการความรู้ "กรมชลประทานมุ่งจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้"


เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2557

 

<
 

      คุณอยู่ที่: หน้าหลัก สรุปบทเรียน/สำรวจความรู้ :: ปี 2556

 
 

 

เรื่อง ไฟล์
     สรุปบทเรียนการจัดการความรู้ ประจำปี งบประมาณ 2556
     สรุปผลแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ภายในสำนักฯ
     สรุปผลแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ภายนอกสำนักฯ
     สรุปผลแบบสำรวจความพึงพอใจกระบวนการวางแผนการป้องกัน
      และบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ
     สรุปผลแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบเพาะปลูกพืชรายสัปดาห
      ์ด้วยระบบอนไลน์
     สรุปบทเรียน การปรับปรุงกระบวนการสร้างคุณค่าของกรมชลประทาน
     สรุปบทเรียน นิทรรศการ 111 ปี กรมชลประทาน
     สรุปบทเรียน KM DAY สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ปี 2556
     สรุปบทเรียน AAR กิจกรรมวิชาการ วันที่ 29-30 เมษายน 2556

 

 

 

 

เรื่อง ไฟล์
     หนังสือ "สำรวจความพึงพอใจ" กระบวนการบริหารจัดการน้ำและกระบวนการป้องกัน
     และบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ
     แบบประเมินนิทรรศการ 111 ปี กรมชลประทาน
     แบบประเมิน กิจกรรม KM DAY
     สำรวจความพึงพอใจ "การคัดเลือกองค์ความรู้สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา"

 

 

 

 

 

.                                           Copyright © 2014 พัฒนาโดย เจ้าหน้าที่สารสนเทศ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา