วิสัยทัศน์การจัดการความรู้ "กรมชลประทานมุ่งจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้"


เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2557

 

 

      คุณอยู่ที่: หน้าหลัก 1หน่วยงาน 1องค์ความรู้

 
  2558 l 2559 l 2560 l 2561  
 

ถ่ายทอดองค์ความรู้ KM ครั้งที่ 3/2561 (24 ก.ย.2561)
>>รายงานการสัมมนา seminar on rural development for the kingdom of thailand in 2018__
>>การประชุม ICOLD2018 ครั้งที่ 26__นายนิเวศ วงษ์บุญมีเดช(ผู้อำนวยการส่วนความปลอดภัยเขื่อน)

ถ่ายทอดองค์ความรู้ KM ครั้งที่ 2/2561 (24 ก.ย.2561)
>>การใช้เครื่องมือในการจัดการความรู้(KM Tools)__นางสาวอรญา เขียวคุณา (ผยศ.บอ.) กับนางสาวมนธิรา ดวงสิทธิ์ (เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน)
>>การจัดการความรู้ในยุค 4.0__นายปิยพัฒน์ เหลือโกศล(นักวิชาการเกษตรชำนาญการ)

>>การเพิ่มสมรรถนะในการทำงาน__นางอารีรัตน์ อนุชน (นักอุทกวิทยาชำนาญการพิเศษ)
ถ่ายทอดองค์ความรู้ KM ครั้งที่ 1/2561 (24 ก.ย.2561)
>>การพัฒนาด้านการเกษตรของประเทศสหรัฐอเมริกา __นายอดิศร จำปาทอง (ผอท.บอ.)
>>การพัฒนาตรวจสอบเครือข่ายข้อมูลอุตุ-อุทกวิทยา ที่มีการเก็บข้อมูลภาคสนาในระยะยาว__นางสาวนิโลบล อรัณยภาค(นักอุทกวิทยาชำนาญการพิเศษ)

     

 

 

 

 

.                                           Copyright © 2014 พัฒนาโดย เจ้าหน้าที่สารสนเทศ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา