วิสัยทัศน์การจัดการความรู้ "กรมชลประทานมุ่งจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้"


เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2557

 

 

      คุณอยู่ที่: หน้าหลัก 1หน่วยงาน 1องค์ความรู้

 
  2558 l 2559 l 2560 l 2561  
 

ถ่ายทอดองค์ความรู้ KM ครั้งที่ 7/2559 (3 ต.ค. 2559)
>>สิ่งที่ได้จากการสัมมนาเชิงวิชาการแบบจำลองคณิตศาสตร์ MIKE Powered by DHI ประจำปี 2559                                              โดย นางสาวกาญจนวรรณ นิลกลัด วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
>>รายงานการถ่ายทอดองค์ความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดย นายสมบัติ สาลีพัฒนา หัวหน้าฝ่ายพัฒนาการบริหาร       จัดการน้ำ

>>โคก หนอง นา โมเดล โดย นางสาวกัณฑสิณี แจ้งปุย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
>>สิ่งที่ได้จากการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกรายสาขา(สาขาการเกษตรการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน       และป่าไม้) โดย ว่าที่ ร.ท.ธนาศักดา ทับโทน นักอุทกวิทยาชำนาญการพิเศษ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ KM ครั้งที่ 6/2559 (18 ส.ค. 2559)
>>"อีกหนึ่งมุมมองของระบบโทรมาตร" โดย นายสงวน กันทะวงศ์ ผอช.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ผู้เกษียณอายุราชการ        ปี 2559
>>"เกณฑ์ปริมาณน้ำน้อยวิกฤตในลุ่มน้ำต่าง" โดย นางสาวปาจรีย์ สิงโต นักอุทกวิทยาปฏิบัติการ นางสาวดวงฤทัย มงคลเคหา        นักอุทกวิทยาปฏิบัติการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ KM ครั้งที่ 5/2559 (17 มิ.ย. 2559)
>>สิ่งที่ได้จากการเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเทคนิคและการสร้างสรรค์สื่อการนำเสนอองค์ความรู้ รุ่นที่ 1 โดย        นายภควงษ์  วรรณวงษ์        
>>การโค้ชเพื่อสร้างบุคลากรและทีมงานให้มีผลงานดีเยี่ยม และจิตวิทยาการสื่อสาร โดย นางสาวอรญา เขียวคุณา หัวหน้าฝ่าย      บำรุงรักษาหัวงาน

ถ่ายทอดองค์ความรู้ KM ครั้งที่ 4/2559 (18 พ.ค. 2559)
>>จากวันนั้นถึงวันนี้ : กับงานด้านอุทกวิทยา โดย นายพลชัย กลิ่นขจร ผอช.ภาคตะวันตก
>>สิ่งที่ได้รับจากโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
     รุ่นที่ 15

>>รายงานป้อนกลับผลการตรวจประเมินการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ถ่ายทอดองค์ความรู้ KM ครั้งที่ 3/2559 (22 เม.ย. 2559)
>>เปียกสลับแห้ง แกล้งข้าว โดย นายศุภชัย แก้วลำใย ผชน.บอ.
>>การศึกษาเกณฑ์ความปลอดภัยเขื่อน สำหรับเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อนของเขื่อนดินกรณีศึกษาเขื่อนลำปาว
     โดย นายเอกพงษ์ แน่นอุดร ผู้แทนจาก ผปข.บอ.

>>สิ่งที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร KM Refreshing Course รุ่นที่ 4 โดย ผู้แทนจาก KM
      เครือข่าย สบอ.

ถ่ายทอดองค์ความรู้ KM ครั้งที่ 2/2559 (22 มี.ค.2559)
>>เรื่องน่ารู้ทางอุทก ภาค 1__นายจเร ทองด้วง (ผอท.บอ.)
>>การประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศ(Geoinformatics) ในการสำรวจและจัดทำโค้งความจุอ่างเก็บน้ำ
      กรณีศึกษาอ่างเก็บน้ำป่าสักชลสิทธิ์__นายปกรณ์ สุตสุนทร (ผอช.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง)

>>สิ่งที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Train the trainer&Coaching__นางพัชรวีร์ สุวรรณิก (พบ.บอ.)
ถ่ายทอดองค์ความรู้ KM ครั้งที่ 1/2559 (26 ก.พ.2559)
>>คนชลประทาน ต้องรู้เรื่องภัยแล้ง __นายวิชัย สุภาโสด (ผชช.จษ.2)
>>แนวทางการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำท้ายเขื่อนชลประทานและการเพิ่มศักยภาพการใช้ที่ดินของกรมชลประทาน
      และการเพิ่มศักยภาพการใช้ที่ดินของกรมชลประทาน__นางสาวศิริพร ทวีเดช (วิศวกรชลประทานชำนาญการ)

>>สิ่งที่ได้จากการฝึกอบรมหลักสูตร KM The Trainer__นายวิภพ ทีมสุวรรณ และนางสาวอารีรัตน์ อนุชน
     (ผู้แทน เครือข่าย KM ของ สบอ.)

     

 

 

 

 

.                                           Copyright © 2014 พัฒนาโดย เจ้าหน้าที่สารสนเทศ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา