วิสัยทัศน์การจัดการความรู้ "กรมชลประทานมุ่งจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้"


เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2557

 

 

      คุณอยู่ที่: หน้าหลัก 1หน่วยงาน 1องค์ความรู้

 
  2558 l 2559 l 2560 l2561  
 

ถ่ายทอดองค์ความรู้ KM ครั้งที่ 6/2558 (14 ก.ย.2558)
>>โทรวัดน้ำ __นายวิชญ์ ศรีวงษา (ตน.บอ.)
>>การสอบเทียบอาคารชลประทาน__นายปกรณ์ สุตสุนทร (ผอช.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง)

ถ่ายทอดองค์ความรู้ KM ครั้งที่ 5/2558 (17 ส.ค.2558)
>>คู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
__นางสาวณัฏฐพัชร ศุภธนาพันธุ์ (ผู้แทนจาก ผปบ.บอ.)

>>การจัดการน้ำในการปลูกหญ้าเนเปียร์เพื่อเป็นพืชอาหารสัตว์__นางสาวนัฐชา สมตัว (ผู้แทนจาก ทน.3 บอ.)

ถ่ายทอดองค์ความรู้ KM ครั้งที่ 4/2558 (13 ก.ค.2558)
>>น้ำหมักชีวภาพและน้ำคลอโรฟิลล์เพื่อสุขภาพ__นายณัฐพัชร์ วงษ์ศุภลักษณ์ (กว.นช.)
>>สิ่งที่ได้จากการเยี่ยมชม เขื่อนไซยะบุรี ณ สปป.ลาว __นายสงวน กันทะวงศ์ (ผอช.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน)

ถ่ายทอดองค์ความรู้ KM ครั้งที่ 3/2558 (15 มิ.ย.2558)
>>เทคโนโลยีกับการประมวลข้อมูลสถานการณ์น้ำ__นายธเนศร์ สมบูรณ์ (ผอ.ศปส.ชป.)

>>การจัดการน้ำในแปลงนาแบบประหยัด__นางสาวกัณฑสิณี แจ้งปุย (สก.นช.2)

ถ่ายทอดองค์ความรู้ KM ครั้งที่ 2/2558 (16 พ.ค.2558)
>>การตรวจสภาพเขื่อนด้วยวิธีทางสายตา(Visual Inspection)__นายธีรพงษ์ พินทอง (วิศวกรชลประทานชำนาญการ)
>>การประยุกต์ใช้เครื่องมือโทรมาตรขนาดเล็ก__นายสนอง ปะทะนมปี (ผู้แทนจาก ศอช.ภาคเหนือตอนล่าง)

ถ่ายทอดองค์ความรู้ KM ครั้งที่ 1/2558 (20 มี.ค.2558)
>>ส่วนดีจากการดูงานการพัฒนาแหล่งน้ำสาธารณรัฐเกาหลี__นายพงศธกรณ์ สุวรรณพิมล (ที่ปรึกษา สบอ.)
>>การสำรวจปริมาณน้ำแบบไม่สัมผัสผิวน้ำ__นายพลชัย กลิ่นขจร (ผอช.ภาคเหนือตอนบน)

>>การใช้งานอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย(WD My Cloud)__นายพีระพงศ์ รัตนบุรี,นายสมโชค ชัยสวัสดิ์
     (ผู้แทนจาก ศป.จน.)

>>สรุปกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ ครั้งที่ 1/2558
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภารกิจภายในสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา สำหรับบุคลากรที่โอนย้ายและบรรจุใหม่
>>CKO ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ข้าราชการ พนักงานราชการที่บรรจุใหม่

>>องค์ความรู้จากหน่วยงานอื่นๆ ภายใน สบอ. ที่ถ่ายทอดให้แก่ข้าราชการ พนักงานราชการ ที่มาบรรจุใหม่

     

 

 

 

 

.                                           Copyright © 2014 พัฒนาโดย เจ้าหน้าที่สารสนเทศ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา