วิสัยทัศน์การจัดการความรู้ "กรมชลประทานมุ่งจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้" 

 
ลำดับ
ชื่อคู่มือการปฏิบัติงาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ติอต่อ
ดาวน์โหลด
1
คู่มือการจัดทำชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) ฝ่ายพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการ
026695055
2397
2
คู่มือการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR) ฝ่ายพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการ
026695055
2397
3
คู่มือการจัดทำรายงานควบคุมภายในสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ฝ่ายติดตามและประเมินผล
026695055
2397
4
คู่มือการจัดทำโค้งปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง ฝ่ายจัดสรรน้ำที่ 1
022415667
2309
5
คู่มือขั้นตอนการกำจัดวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำในคลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำ กรณีมีเรื่องร้องเรียน ฝ่ายจัดสรรน้ำที่ 2
026692153
2584
6
คู่มือการจัดทำรายงานการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ำท่ารายปี เฉลี่ยกับพื้นที่รับน้ำฝน ใน ๒๕ ลุ่มน้ำหลักของประเทศไทย ฝ่ายวิจัยและอุทกวิทยาประยุกต์
022413068
2392
7
คู่มือการพิจารณาโครงข่ายการสำรวจข้อมูลทางอุทกวิทยา ของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ฝ่ายสารสนเทศและพยากรณ์น้ำ
022412065
2313
8
คู่มือการตรวจสอบข้อมูลด้านอุตุ-อุทกวิทยา ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา
022412065
2313
9
คู่มือการติดตามสถานการณ์น้ำ ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา
022412065
2313
10
คู่มือการใช้แบบจำลอง HEC-HMS ฝ่ายสารสนเทศและพยากรณ์น้ำ
022412065
2313
11
คู่มือการจัดทำคุณลักษณะทางกายภาพของลุ่มน้ำ ฝ่ายสารสนเทศและพยากรณ์น้ำ
022412065
2313
12
คู่มือการจัดทำรายสถิติประจำปี (Year book) ฝ่ายสารสนเทศและพยากรณ์น้ำ
022412065
2313
13
คู่มือการตรวจวัดคุณภาพน้ำ ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ
026670969
2969
14
คู่มือการจัดทำสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพน้ำ ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ
026670969
2969
15
คู่มือการจัดทำรายงานคุณภาพน้ำรายวัน ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ
026670969
2969
16
คู่มือการจัดทำรายงานคุณภาพน้ำด้านความเค็มรายสัปดาห์ ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ
026670969
2969
17
คู่มือการจัดทำรายงานคุณภาพน้ำตามแผน ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ
026670969
2969
18
คู่มือการจัดทำรายงานคุณภาพน้ำรายเดือน ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ
026670969
2969
19
คู่มือการจัดทำรายงานคุณภาพน้ำรายปี ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ
026670969
2969
20
คู่มือการใช้งานฐานข้อมูลคุณภาพน้ำตามมาตรา 8 ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ
026670969
2969
21
คู่มือการใช้งานฐานข้อมูลคุณภาพน้ำในแม่น้ำสายหลัก ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ
026670969
2969
22
คู่มือการใช้งานเครื่องมือสำรวจทางอุทกวิทยา ฝ่ายมาตรฐานเครื่องมืออุทกวิทยา
022411673
2292
23
คู่มือการใช้งานเครื่องมือสำรวจทางอุตุ-อุทกวิทยา ฝ่ายมาตรฐานเครื่องมืออุทกวิทยา
022411673
2292
24
คู่มือการบำรุงรักษาระบบโทรมาตรขนาดเล็ก ฝ่ายมาตรฐานเครื่องมืออุทกวิทยา
022411673
2292
25
คู่มือการใช้งานระบบโทรมาตรลุ่มน้ำต่างๆ และแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ
026694294
2772
26
คู่มือการบำรุงรักษาระบบโทรมาตรลุ่มน้ำต่างๆ ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ
026694294
2772
27
คู่มือตารางสรุปปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้งประเทศ ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
026694294
2768
28
คู่มือตารางสรุปปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้งประเทศ ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
026694294
2768
29
คู่มือการจัดทำแผนงานและประมาณการเพื่อเสนอของบประมาณของ
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
ฝ่ายปรับปรุงโครงการชลประทาน ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา
022414430
2474
30
คู่มือการจัดเก็บข้อมูลและสถิติการปรับปรุงบำรุงรักษา ฝ่ายปรับปรุงโครงการชลประทาน ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา
022414430
2474
31
คู่มือการปฏิบัติงาน(Work Manual)การพิจารณางานซ่อมแซมและบำรุงรักษา
อาคารหัวงานโครงการชลประทาน ประเภทฝายและประตูระบายน้ำ
ฝ่ายบำรุงรักษาหัวงานส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา
026695019
2687
32
คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การตรวจสอบและการบำรุงรักษาคลองส่งน้ำ สำหรับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา กรณีศึกษา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ฝ่ายบำรุงรักษาระบบชลประทานส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา
022433149
2334
33
คู่มือการขอใช้ที่ราชพัสดุและที่ดินของรัฐประเภทอื่น ฝ่ายการใช้พื้นที่ด้านชลประทาน ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา
022436945
2502
34
คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การจัดหาประโยชน์ (การจัดให้เช่า) ที่ราชพัสดุ ฝ่ายการใช้พื้นที่ด้านชลประทาน ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา
022436945
2502
35
คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขออนุญาตรื้อถอนอาคาร/สิ่งปลูกสร้างในที่ราชพัสดุ ฝ่ายการใช้พื้นที่ด้านชลประทาน ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา
022436945
2502
36
คู่มือการจัดทำแผนงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีและเอกสารประกอบคำชี้แจง
งบประมาณงานซ่อมแซมปรับปรุงเขื่อนและอาคารประกอบ
ฝ่ายวิศวกรรม ส่วนความปลอดภัยเขื่อน
022411011
2407
37
คู่มือการประเมินสภาพเขื่อนโดยวิธีดัชนีสภาพ ฝ่ายวิศวกรรม ส่วนความปลอดภัยเขื่อน
022411011
2407
38
คู่มือการคัดเลือกโครงการเพื่อซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน ฝ่ายวิเคราะห์และติดตามพฤติกรรมเขื่อน
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน
022411011
2407
39
คู่มือการเขียนรูปเล่มรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ฝ่ายวิจัยการใช้น้ำชลประทาน
022414794
2377
40
คู่มือการหาปริมาณการใช้น้ำของข้าวโดยใช้ถังวัดปริมาณการใช้น้ำของข้าว(Rice Lysimeter) ฝ่ายวิจัยการใช้น้ำชลประทาน
022414794
2377
41
เอกสารวิชาการ วิธีการสำรวจ (Survey Method) ฝ่ายสถิติการใช้น้ำชลประทาน
026694229
2395
42
คู่มือฝ่ายสถิติการใช้น้ำชลประทาน ฝ่ายสถิติการใช้น้ำชลประทาน
026694229
2395
43
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการของศูนย์อุทกวิทยาชลประทาน งานบริหารทั่วไป ศูนย์อุทกวิทยาฯ
043223565
8031
44
คู่มือด้านการขอรับเงินช่วยพิเศษ งานบริหารทั่วไป ศูนย์อุทกวิทยาฯ
043223565
8031
45
คู่มือหลักการวางโครงข่ายสถานีสำรวจอุทกวิทยา ฝ่ายวิเคราะห์และประมวลสถิติ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทาน
053248925
8013
46
คู่มือการวิเคราะห์สถานการณ์น้ำเพื่อการเตือนภัยและการบริหารจัดการน้ำเบื้องต้น ฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทาน
053248925
8012
 
 

 

.                                           Copyright © 2015 พัฒนาโดย เจ้าหน้าที่สารสนเทศ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา