วิสัยทัศน์การจัดการความรู้ "กรมชลประทานมุ่งจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้" 

 

ลำดับ
ชื่อคู่มือการปฏิบัติงาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ติอต่อ
ดาวน์โหลด
1
คู่มือการจัดทำแผนการบริหารจัดการน้ำ และการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในเขตชลประทาน    
2
คู่มือการจัดทำ Rating Curve    
3
คู่มือการใช้แบบจำลอง ANNs    
4
คู่มือการจัดทำรายงานปริมาณตะกอนแขวนลอยรายเดือนและรายปีในลุ่มน้ำหลักของประเทศไทย    
5
คู่มือการจัดทำรายงานการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณตะกอนแขวนลอย กับพื้นที่ลุ่มน้ำใน 25 ลุ่มน้ำหลักของประเทศไทย.    
6
คู่มือการจัดทำรายงานการประเมินตะกอนท้องน้ำใน ลำน้ำต่างๆ ของประเทศไทย    
7
คู่มือการจัดทำรายงานการศึกษาปริมาณการสะสมตะกอนที่ส่งผลกระทบ ต่อปริมาณความจุของอ่างเก็บน้ำ    
8
คู่มือการใช้งานระบบโทรมาตรขนาดเล็ก    
9
คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)การขอตั้ง งบประมาณด้านการปรับปรุงบำรุงรักษา    
10
คู่มือการปฏิบัติงาน(WorkManual)การพิจารณาแผนงาน ปรับปรุงโครงการชลประทาน    
11
คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)การขอกำหนด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา และฝ่ายส่งน้ำ และบำรุงรักษา(เพิ่มใหม่)    
12
คู่มือการปฏิบัติงาน(WorkManual)ตรวจสอบและการบำรุงรักษาคลองส่งน้ำสำหรับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา กรณีศึกษาโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล    
13
คู่มือการตรวจสอบหนังสืออนุญาตและหนังสือต่ออายุการอนุญาตเกี่ยวกับ การขอใช้ที่ราชพัสดุและที่ดินของรัฐประเภทอื่น    
14
คู่มือวิเคราะห์ความเสี่ยงของเขื่อนและอาคารประกอบ    
15
คู่มือการปฏิบัติงานคู่มือการหาปริมาณการใช้น้ำของพืชโดยใช้ถังวัดปริมาณ การใช้น้ำแบบระบายน้ำ(Percolation type Lysimeter)    
16
คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการย่อยปฏิบัติการส่งน้ำด้านการรายงานผล การเพาะปลูกพืชรายสัปดาห์ด้วยระบบออนไลน์    
17
คู่มือการจัดทำเอกสารเผยแพร่วิชาการด้านการใช้น้ำชลประทาน    
18
คู่มือการจัดทำเอกสารเผยแพร่    
19
คู่มือการเก็บข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเกษตร    
20
คู่มือการเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตและองค์ประกอบผลผลิตข้าวและพืชไร่    
21
คู่มือการเก็บตัวอย่างดินและน้ำเพื่อการเกษตร    
22
คู่มือการติดตั้งถังวัดปริมาณการใช้น้ำของข้าว(Rice Lysimeter)    
23
การหาค่าความถ่วงจำเพาะปรากฏของดิน    
24
คู่มือการเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตและองค์ประกอบผลผลิตไม้ผล    
25
คู่มือการเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตและองค์ประกอบผลผลิตปาล์มน้ำมัน    
26
คู่มือการวิเคราะห์สถิติด้านการเกษตร    
27
คู่มือการติดตั้งถังวัดปริมาณการใช้น้ำของพืชแบบระบายน้ำ (Percolation type Lysimeter)    
28
คู่มือการสอบเทียบอาคารชลประทาน    
 
 

 

.                                           Copyright © 2015 พัฒนาโดย เจ้าหน้าที่สารสนเทศ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา