วิสัยทัศน์การจัดการความรู้ "กรมชลประทานมุ่งจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้" 

 

------------ ----------
11.คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)การขอกำหนด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา และฝ่ายส่งน้ำ และบำรุงรักษา(เพิ่มใหม่)

12.คู่มือการปฏิบัติงาน(WorkManual)ตรวจสอบและการบำรุงรักษาคลองส่งน้ำ
สำหรับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากรณีศึกษาโครงการส่งน้ำ
และบำรุงรักษาพลายชุมพล

13.คู่มือการตรวจสอบหนังสืออนุญาตและหนังสือต่ออายุการอนุญาตเกี่ยวกับ การขอใช้ที่ราชพัสดุและที่ดินของรัฐประเภทอื่น

14.คู่มือวิเคราะห์ความเสี่ยงของเขื่อนและอาคารประกอบ

15.คู่มือการปฏิบัติงานคู่มือการหาปริมาณการใช้น้ำของพืชโดยใช้ถังวัดปริมาณ
การใช้น้ำแบบระบายน้ำ(Percolation type Lysimeter)

16.คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการย่อยปฏิบัติการส่งน้ำด้านการรายงานผล
การเพาะปลูกพืชรายสัปดาห์ด้วยระบบออนไลน์

17.คู่มือการจัดทำเอกสารเผยแพร่วิชาการด้านการใช้น้ำชลประทาน

18.คู่มือการจัดทำเอกสารเผยแพร่

19.คู่มือการเก็บข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเกษตร

20.คู่มือการเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตและองค์ประกอบผลผลิตข้าวและพืชไร่

21.คู่มือการเก็บตัวอย่างดินและน้ำเพื่อการเกษตร

22.คู่มือการติดตั้งถังวัดปริมาณการใช้น้ำของข้าว(Rice Lysimeter)

23.การหาค่าความถ่วงจำเพาะปรากฏของดิน

24.คู่มือการเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตและองค์ประกอบผลผลิตไม้ผล

25.คู่มือการเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตและองค์ประกอบผลผลิตปาล์มน้ำมัน

26.คู่มือการวิเคราะห์สถิติด้านการเกษตร

27.คู่มือการติดตั้งถังวัดปริมาณการใช้น้ำของพืชแบบระบายน้ำ
(Percolation type Lysimeter)

28.คู่มือการสอบเทียบอาคารชลประทาน
หน้า 1

ดูทั้งหมด>>
 
 

Hydrology (KM)
 
 

 
 

 
 

 

 
 

ความพึงพอใจเว็บ
คลังความรู้ สบอ.

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ไม่พอใจ

 

 

 

.                                           Copyright © 2015 พัฒนาโดย เจ้าหน้าที่สารสนเทศ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา