< คลังความรู้ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา <

วิสัยทัศน์การจัดการความรู้ "กรมชลประทานมุ่งจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้"


เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2557

 

<
 

      คุณอยู่ที่: หน้าหลัก สื่อภาพ

 
 

กิจกรรม KM Day ครั้งที่ 1/2558 | เขียนโดย คณะทำงานจัดการความรู้ สำนักฯ
      ลงวันที่ 2015-03-26    
กิจกรรมถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2 องค์ความรู้ | เขียนโดย คณะทำงานจัดการความรู้ สำนักฯ
      ลงวันที่ 2014-09-23
การจัดทำแผนการจัดการความรู้ ปี 2557 | เขียนโดย คณะทำงานจัดการความรู้ สำนักฯ
      ลงวันที่ 2013-12-21
กิจกรรมถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM DAY ปี 2556 | เขียนโดย คณะทำงานจัดการความรู้ สำนักฯ
      ลงวันที่ 2013-06-11
บอร์ดแสดงองค์ความรู้ สำนักฯ ปี 2556 | เขียนโดย คณะทำงานจัดการความรู้ สำนักฯ
      ลงวันที่ 2013-02-15
บอร์ดแสดงองค์ความรู้ สำนักฯ ปี 2555 | เขียนโดย คณะทำงานจัดการความรู้ สำนักฯ
      ลงวันที่ 2012-06-13
บอร์ดนิทรรศการ 60 ปี สำนักวิจัย | เขียนโดย คณะทำงานจัดการความรู้ สำนักฯ
      ลงวันที่ 2010

 

 

 

 

.                                           Copyright © 2014 พัฒนาโดย เจ้าหน้าที่สารสนเทศ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา