< ประมวลภาพกิจกรรม <

วิสัยทัศน์การจัดการความรู้ "กรมชลประทานมุ่งจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้"


เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2557

 

<
 

      คุณอยู่ที่: หน้าหลัก ประมวลภาพกิจกรรม

 
 

      ประชุมทีมงานจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 17/2556
      ลงวันที่ 2013-09-06

      การปลูกข้าวโดยวิธีโดยกล้า
      ลงวันที่ 2013-08-22

      ประชุมทีมงานจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 15/2556
      ลงวันที่ 2013-08-09

      ประชุมทีมงานจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 14/2556
      ลงวันที่ 2013-07-14

      ประชุมทีมงานจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 13/2556
      ลงวันที่ 2013-07-05

      ประชุมทีมงานจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 12/2556
      ลงวันที่ 2013-06-21

      ประชุมทีมงานจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 11/2556
      ลงวันที่ 2013-06-07

      ประชุมทีมงานจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 10/2556
      ลงวันที่ 2013-05-23

      ชี้แจงการเพาะปลูกพืชรายสัปดาห์ ด้วยระบบ Online ให้ สชป.14
      ลงวันที่ 2013-05-03

      ประชุมทีมงานจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 9/2556
      ลงวันที่ 2013-05-03


      Meeting request-The Met Office
      ลงวันที่ 2014-03-01

      ประชุมทีมงานจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 4/2556
      ลงวันที่ 2014-02-22

      รดน้ำขอพรที่ปรึกษาสำนักฯ
      ลงวันที่ 2013-04-30

      ชี้แจงการเพาะปลูกพืชรายสัปดาห์ ด้วยระบบ Online
      ลงวันที่ 2013-04-29

      ประชุมทีมงานจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 8/2556
      ลงวันที่ 2013-04-26

      รดน้ำขอพรผู้บริหาร เนื่องเทศกาลวันสงกรานต์
      ลงวันที่ 2013-04-10

      ประชุมทีมงานจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 7/2556
      ลงวันที่ 2013-04-05

      ประชุมทีมงานจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 6/2556
      ลงวันที่ 2013-03-22

      สชป.14 ถอดองค์ความรู้นายจรูญ  พจน์สุนทร
      ลงวันที่ 2013-03-15

      ประชุมทีมงานจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 5/2556
      ลงวันที่ 2014-03-08
      ปรับปรุงห้องการจัดการความรู้สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
      ลงวันที่ 2014-02-15

      ประชุมทีมงานจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 3/2556
      ลงวันที่ 2014-02-08

      นิทรรศการ "หน่วยนี้ที่เมืองแก่น ครั้งที่ 3/2556" โดนสถานีการใช้น้ำชลประทานทีี 1 (แม่แตง)
      ลงวันที่ 2014-01-07

      ประชุมทีมงานจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 1/2556
      ลงวันที่ 2014-01-11

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
 

 

.                                           Copyright © 2014 พัฒนาโดย เจ้าหน้าที่สารสนเทศ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา