< ประมวลภาพกิจกรรม <

วิสัยทัศน์การจัดการความรู้ "กรมชลประทานมุ่งจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้"


เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2557

 

<
 

      คุณอยู่ที่: หน้าหลัก ประมวลภาพกิจกรรม

 
 

      ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ครั้งที่ 2/2559
      ลงวันที่ 2015-11-16

      ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ครั้งที่ 1/2559
      ลงวันที่ 2015-10-12

      KM Day ครั้งที่ 2/2558 และงานเกษียณสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
      ลงวันที่ 2015-09-28

      เสริมสร้างความผาสุกให้แก่บุคลากรภายในสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
      ลงวันที่ 2015-09-28

      Refreshing แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทีมงานเครือข่าย KM สบอ. ประจำปี พ.ศ. 2558
      ลงวันที่ 2015-09-28

      ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ครั้งที่ 10/2558
      ลงวันที่ 2015-09-24

      กิจกรรม KM After Action Review 2015
      ลงวันที่ 2015-09-21

      ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ครั้งที่ 9/2558 และถ่ายทอดองค์ความรู้ KM
ครั้งที่ 6/2558

      ลงวันที่ 2015-09-14

      กิจกรรม KM Day 2015
      ลงวันที่ 2015-09-07

      กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านความปลอดภัยเขื่อน
      ลงวันที่ 2015-08-31

      เข้าร่วมกิจกรรม KM Day และ KM Buddy ของ สสธ. ร่วมกับ สบก.
      ลงวันที่ 2015-08-21

      ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ครั้งที่ 8/2558 และถ่ายทอดองค์ความรู้ KM
ครั้งที่ 5/2558

      ลงวันที่ 2015-08-20

      ประชุมสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ครั้งที่ 4/2558
      ลงวันที่ 2015-07-23

      กิจกรรมเยี่ยมชม (Site Visit) และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ ทีมงานจัดการความรู้ สจด.
      ลงวันที่ 2015-07-20

      ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ครั้งที่ 7/2558 และถ่ายทอดองค์ความรู้ KM
ครั้งที่ 4/2558

      ลงวันที่ 2015-07-13

      CKO ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ข้าราชการ พนักงานราชการที่บรรจุใหม่
      ลงวันที่ 2015-06-17

      ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ครั้งที่ 6/2558 และถ่ายทอดองค์ความรู้ KM
ครั้งที่ 3/2558

      ลงวันที่ 2015-06-15

      การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร KM THE TRAINER รุ่นที่ 2
      ลงวันที่ 2015-06-03

      ถ่ายทอดองค์ความรู้ KM ครั้งที่ 2/2558
      ลงวันที่ 2015-05-16

      การประชุม สบอ. ครั้งที่ 3/2558
      ลงวันที่ 2015-04-10

      KM Day ครั้งที่ 1/2558
      ลงวันที่ 2015-03-25

      ถ่ายทอดองค์ความรู้ KM ครั้งที่ 1/2558
      ลงวันที่ 2015-03-20

      แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำเว็บไซต์
      ลงวันที่ 2014-12-23

      แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ โครงการ water foot print
      ลงวันที่ 2014-12-23

      ประชุมทีมงานจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 2/2558
      ลงวันที่ 2014-12-19

      ประชุมทีมงานจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 1/2558
      ลงวันที่ 2014-11-07

      แลกเปลี่ยนเรียนรู้
      ลงวันที่ 2014-09-23

      ประชุมทีมงานจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 19/2557
      ลงวันที่ 2014-09-19

      กิจกรรม KM DAY กรมชลประทาน 2014
      ลงวันที่ 2014-09-11

      ประชุมทีมงานจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 18/2557
      ลงวันที่ 2014-09-05

      โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปบทเรียนผลการดำเนินการตามแผน
      การจัดการความรู้ เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์กรมชลประทาน
      ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (KM ARR 2014) 

      ลงวันที่ 2014-09-01

      ประชุมทีมงานจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 17/2557
      ลงวันที่ 2014-08-28

      ประชุมทีมงานจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 16/2557
      ลงวันที่ 2014-08-27

      ประชุมทีมงานจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 15/2557
      ลงวันที่ 2014-08-22

      ประชุมหารือ KM BUDDY
      ลงวันที่ 2014-08-18

      ประชุมทีมงานจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 14/2557
      ลงวันที่ 2014-08-08

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
 

 

.                                           Copyright © 2014 พัฒนาโดย เจ้าหน้าที่สารสนเทศ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา