< ประมวลภาพกิจกรรม <

วิสัยทัศน์การจัดการความรู้ "กรมชลประทานมุ่งจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้"


เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2557

 

<
 

      คุณอยู่ที่: หน้าหลัก ประมวลภาพกิจกรรม

 
 

       ส่วนอุทกวิทยา สำรวจ คุณภาพน้ำ การปิด เปิด ประตูระบายน้ำ จาก กรมชลประทาน สามเสน ถึง บางไทร ปากแม่น้ำ น้อย
      ลงวันที่ 2016-05-31


  ติดตั้งเครื่องมือโทรมาตรขนาดเล็กติดตามข้ออุตุนิยมวิทยา ที่ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการฯ แม่แตง
สำนักงานชลประทานที่ 1

      ลงวันที่ 2016-05-31


       ต้อนรับยุวชลกรโรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร(สิงหวิทยาคาร)ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ชั้นม.1-3จำนวน42คนนำโดยคุณสมัย ศรีเดช นายช่างชลประทานอาวุโส
      ลงวันที่ 2016-05-31


       ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนค่านิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ครั้ง 1/2559 ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกรมชลประทาน ชั้น 3 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน สามเสน กทม
      ลงวันที่ 2016-05-31


       ส่วนการใช้น้ำชลประทาน และสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 1-9 ประชุมผลการดำเนินงานโครงการวิจัยประจำปี 2558
      ลงวันที่ 2016-05-31


       นำเสนอโครงการจัดทำโค้งความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำกับปริมาณน้ำ (Rating Curve) ของสถานีโทรมาตรขนาดเล็ก ศูนย์อุทกวิทยาชลประทาน 8 ภาค
      ลงวันที่ 2016-05-31


       นายสาธิต มณีผาย ผทว.สอ. ประชุมและดูงานสนามของคณะทำงานตรวจและประเมินความปลอดภัยเขื่อนปรับปรุงความจุอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร(ตอนบน) จ.นครราชสีมา
      ลงวันที่ 2016-06-08


       นายธราภาส เสือสกุล เจ้าหน้าที่อุตุ-อุทกวิทยา มอบงานให้ นายอุเทน คำแปง หัวหน้าหน่วยอุตุ-อุทกวิทยา หลังสอบบรรจุเป็นข้าราชการ กรมที่ดินได้ และจะเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ของกรมที่ดิน
      ลงวันที่ 2016-06-08


       ส่วนอุทกวิทยาจัดอบรม โทรมาตรขนาดเล็ก ?โดย?ฝ่ายมาตรฐานเครื่องมือ?/ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคคะวันตก??/ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้?
      ลงวันที่ 2016-05-31


       นายธำรงศักดิ์ นคราวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา นางสาวอรญา เขียวคุณา หัวหน้าฝ่ายบำรุงรักษาหัวงาน และทีมงาน ประชุมหารือการจัดทำเกณฑ์พิจารณาขอเพิ่มฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ร่วมกับ ผู้แทน สบค. ณ ห้องประชุมส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา
      ลงวันที่ 2016-05-31


       สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 9 (ท่าม่วง) ต้อนรับเกษตรกรอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี และบรรยายให้ความรู้กับเกษตรกรในหัวข้อ "การปลูกพืชใช้น้ำน้อย
      ลงวันที่ 2016-05-31


       บรรยายสรุป เรื่อง "ความก้าวหน้าด้านการวัดค่าและการซ่อมบำรุงสถานีวัดค่าทางอุทกวิทยา" ในโครงการฝึกอบรมด้านระบบข้อมูลอุตุ-อุทกวิทยา
      ลงวันที่ 2016-05-26


       งานปรับปรุงฐานรากโครงการอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร (ตอนบน) จ.นครราชสีมา ณ ห้องประชุม 2 สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทานสามเสน กทม.
      ลงวันที่ 2016-05-25


       9เจ้าหน้าที่จากสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา (สบอ.) ได้เดินทางมาเยี่ยมชมดูงานและให้ข้อแนะนำด้านการจัดทำ Rating Curve ปี 2015
      ลงวันที่ 2016-05-25


       นายยงยุทธ ปั้นสุวรรณ (ช่างสำรวจ ช 3) หัวหน้างานประมวลสถิติ และ นายอังกูร คำสม (นายช่างสำรวจ) หัวหน้าหน่วยคำนวณปริมาณน้ำ ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมโปรแกรม Aquarius สำหรับวิเคราะห์ Rating Curve
      ลงวันที่ 2016-05-23


       ต้อนรับคณะอ.ชวกร ริ้วตระกูลไพบูลย์ ตามนัด มาตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือวัดก๊าซมีเทนในการทำนาแบบเปียกสลับแห้ง พร้อมไปดูสถานที่ติดตั้งจริง
      ลงวันที่ 2016-05-23


       สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 3 (ห้วยบ้านยาง) มอบหญ้าแฝกให้แก่เกษตรกรจาก อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
      ลงวันที่ 2016-05-18


       การศึกษาดูงานของกลุ่มผู้นำเกษตรกรราชบุรีและนครปฐม พร้อมเจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม
      ลงวันที่ 2016-05-16


       นายจารึก สินธุรัตน์ หัวหน้าสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 9 บรรยายหัวข้อ "การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า" ในวันถ่ายทอดความรู้ Field Day
      ลงวันที่ 2016-05-13


       เจ้าหน้าที่ส่วนยุทธศาสตร์ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ศึกษาดูงานบริหารจัดการน้ำ ในเขตสำนักชลประทานที่ 6
      ลงวันที่ 2016-05-13


       เข้าศึกษาดูงานชลประทาน ณ ห้องประชุมกรม ชั้น3 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ
      ลงวันที่ 2016-05-13


       นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ รองอธิบดีกรมชลประทาน ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานประชุมคณะทำงานวิชาการด้านความปลอดภัยเขื่อนครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ชั้นที่ 11 อาคารวิชาการ
      ลงวันที่ 2016-05-13


       ได้ตรวจเยี่ยมดูงานที่สถานี P.82 น้ำแม่วาง บ้านสบวิน ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ และสถานี P.84 น้ำแม่วาง บ้านพันตน ต.ทุ่งปี้ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
      ลงวันที่ 2016-05-06หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
 

 

.                                           Copyright © 2014 พัฒนาโดย เจ้าหน้าที่สารสนเทศ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา