< ประมวลภาพกิจกรรม <

วิสัยทัศน์การจัดการความรู้ "กรมชลประทานมุ่งจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้"


เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2557

 

<
 

      คุณอยู่ที่: หน้าหลัก ประมวลภาพกิจกรรม

 
 


 ระบบติดตามการเปลี่ยนแปลงพืชปกคลุมดิน
ลงวันที่ 2016-07-22


 การวิเคราะห์ความเสี่ยงของเขื่อนและอาคารประกอบ
ลงวันที่ 2016-07-22


  ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ (KM Team) ครั้งที่ 5/2560 ในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 300 ชั้น 3 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน สามเสน
ลงวันที่ 2016-07-22


  ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ (KM Team) ครั้งที่ 5/2560 ในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 300 ชั้น 3 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน สามเสน
ลงวันที่ 2016-07-22


  ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ (KM Team) ครั้งที่ 5/2560 ในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 300 ชั้น 3 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน สามเสน
ลงวันที่ 2016-07-22


        ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ (KM Team) ครั้งที่ 5/2560 ในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 300 ชั้น 3 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน สามเสน
ลงวันที่ 2016-07-22


        ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ (KM Team) ครั้งที่ 5/2560 ในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 300 ชั้น 3 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน สามเสน
ลงวันที่ 2016-07-22


        ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ (KM Team) ครั้งที่ 5/2560 ในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 300 ชั้น 3 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน สามเสน
ลงวันที่ 2017-07-27


        สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การเพิ่มโอกาสให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในกระบวนงาน
      ลงวันที่ 2016-09-14


        สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา จัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อการเสริมสร้างแรงจูงใจในการพัฒนา การดำเนินงานจัดการความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตขององค์กร ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ ถนนเพชรเกษม ตำบลห้วยจรเข้ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
      ลงวันที่ 2016-09-23


       ส่วนอุทกวิทยา จัดอบรมการใช้เครื่องวัดของโครงการปรับปรุงโทรมาตรลุ่มน้ำ โดยบริษัท expert engineering & communication co.ltd เป็นผู้บรรยาย
      ลงวันที่ 2016-07-15


       ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้(KM Team) ครั้งที่ 9/2559 และร่วมรับฟังการถ่ายทอดองค์ความรู้สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ครั้งที่ 6/2559
      ลงวันที่ 2016-07-19


       นายเฉลิมพล จอมคำ หัวหน้าหน่วยสำรวจฯ จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยสำรวจฯ จังหวัดเชียงราย ติดตั้งโทรมาตรขนาดเล็กที่ สถานี G.9 น้ำแม่สรวย บ้านกระเหรี่ยงทุ่งพร้าว ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
      ลงวันที่ 2016-07-19


       ร่วมพิธี ณ วัดกู่คำ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการสืบสานและทำนุบำรุงศาสนาที่ดีงาม
      ลงวันที่ 2016-07-15


       นายอัศนัย เหลืองทา หัวหน้าหน่วยสำรวจฯ จังหวัดเชียงใหม่ และนายกฤษดา ถาปัน หัวหน้าหน่วยสำรวจฯ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของทั้งสองหน่วย เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือสถานการณ์น้ำปีนี้ ที่สถานีต่างๆ ที่ไหลมายังตัวเมืองเชียงใหม่
      ลงวันที่ 2016-07-15


       บรรยายหัวข้อการสำรวจอุทกวิทยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของ สบอ. ร่วมบรรยายการบริหารจัดการน้ำ และการตรวจสอบความปลอดภัยเขื่อน ให้คณะวิศวกรจากสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหิดล
      ลงวันที่ 2016-07-15


       ทำการติดตั้ง Flood Mark ที่สถานี N.75 น้ำว้า สะพานท่าลี่ ต.ขึ่ง อ.เวียงสา จ.น่าน เพื่อให้อ่านคราบระดับน้ำสูงสุดได้
      ลงวันที่ 2016-07-15


       เข้าเยี่ยมชมดูงาน ณ โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 1 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
      ลงวันที่ 2016-07-15


       สอนการสำรวจน้ำโดยเครื่องวัดน้ำแบบอัตโนมัติและการใช้กล้องระดับสำรวจภูมิประเทศ ให้แก่นักศึกษาฝึกงาน
      ลงวันที่ 2016-07-15


       ร่วมประชุม ปัญหาโลกร้อน กา๊ชเรือนกระจก ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ หลักสี่ การปั่นเป็นกระบวนการข่วยโลก ประเทศจีน และ อเมริกาปล่อย สูงสุด ต้องช่วยกันควบคุมอุณภูมิโลก โดย ดรฺณัฐริกา วายุภาพ นิติพน ประเทศไทย ปล่อย 0.9% ขอวโลก
      ลงวันที่ 2016-07-15


       ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย จังหวัดเชียงใหม่
      ลงวันที่ 2016-07-15


       นายสมคิด สะเภาคำ ผอช.ภาคเหนือตอนบน, นายพลชัย กลิ่นขจร ผอช.ภาคตะวันตก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน ร่วมประชุมหารือและชี้แจงกำหนดการประชุม JCC และ Kickoff วันที่ 12 และ 13 กรกฎาคม 2559 กับคณะนักวิจัยจากญี่ปุ่น ประกอบด้วย Dr.Noda และ Mr.Usui เลขาญี่ปุ่น
      ลงวันที่ 2016-07-11


       นายสมเกียรติ ฉินโน ช่างสำรวจ นายสุภกิจ ผลแก้ว ช่างสำรวจ ได้ต้อนรับคณะผู้อบรม จำนวน 40 ท่าน ของศูนย์วิจัยวิศวกรรมน้ำและโครงการพื้นฐาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งร่วมกับ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เข้าศึกษาดูงานภาคสนามที่ สถานี C.2 ค่ายจิระประวัติ อ.เมือง จ.นครสวรรค์
      ลงวันที่ 2016-07-12


       นายชัยรัตน์ เกื้ออรุณ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นธานในการประชุม เรื่องแนวทางในการจัดทำระบบฐานข้อมูลด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์เขื่อนของกรมชลประทาน
      ลงวันที่ 2016-07-13


       นายสมคิด สะเภาคำ ผอช.ภาคเหนือตอนบน ได้ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำฤดูฝน 2559 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำหลากในช่วงฤดูฝน 2559
      ลงวันที่ 2016-07-08


       ประชุมและตรวจวัดเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน โดยส่วนความปลอดภัยเขื่อน สบอ.
      ลงวันที่ 2016-07-08


       จากสัญญาเลขที่ ซ.19/2558/สบอ.ลงวันที่29กรกฎาคม2558 บริษัท มัลติพรูฟส์ จำกัดได้จัดการอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีใน"งานซื้อขายครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์พร้อมติดตั้งเพื่อป้องกันการแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการห้วยโสมง "จังหวัดปราจีนบุรี
      ลงวันที่ 2016-07-08


       สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนบริหารจัดการน้ำ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเตรียมความพร้อมโครงการขยายผลการทำนาแบบเปียกสลับแห้งในเขตพื้นที่ฃลประทาน (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
      ลงวันที่ 2016-07-08


       เข้าศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติภาคสนาม ณ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน
      ลงวันที่ 2016-07-08


      สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ จัดประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ครั้งที่ 25/2559
      ลงวันที่ 2016-07-07


       ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกจัดประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2559 ต้อนรับพนักงานราชการใหม่ คุณพีระศักดิ์ บัวระโส ตำแหน่งวิศวกรชลประทาน
      ลงวันที่ 2016-07-07


       ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออก เรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์วัดน้ำฝน
      ลงวันที่ 2016-06-08


       ผอช.ภาคตะวันออก ร่วมกับคณะคุณศุกล ออกภาคสนาม ดูพื้นที่ และคุณศุกล พร้อมคณะ ร่วมจัดทำและตรวจสอบ Rating Curve กับเจ้าหน้าที่ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออก
      ลงวันที่ 2016-06-17


       นิเทศและติดตามผลการเข้าฝึกงานระหว่างปิดภาคเรียนของ นางสาวนิราพรรณ ผิวอ่อน และนางสาวอุษณีย์ สุยคำไฮ นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
      ลงวันที่ 2016-07-06


       นายเชิดชู มะโนเจริญ หัวหัวหน้าหน่วยสำรวจฯ จ.น่าน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยสำรวจฯ จ.น่าน ทำการสำรวจ ที่สถานี N.64 แม่น้ำน่าน บ้านผาขวาง ต.บ่อ อ.เมือง จ.น่าน
      ลงวันที่ 2016-07-07


       ดูงานภาคปฏิบัติในสนามที่สถานี P.71A น้ำแม่ขาน บ้านกลาง ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
      ลงวันที่ 2016-07-04


       นายอุเทน คำแปง หัวหน้าหน่วยอุตุ-อุทกวิทยา และทีมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ช่วยกันนำสวะ ที่ไหลมาติดสะพานออก หลังจากเกิดน้ำป่าไหลหลาก ที่สถานี P.82 น้ำแม่วาง บ้านสบวิน ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
      ลงวันที่ 2016-07-04


       นายธำรงศักดิ์ นคราวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนปรัปปรุงบำรุงรักษา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา นำทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายการใช้พื้นที่ด้านชลประทาน เป็นวิทยากรในการบรรยายความรู้การขอใช้ที่ราชพัสดุและที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์
      ลงวันที่ 2016-06-30


       ดูงานภาคปฏิบัติในสนามที่สถานี P.82 น้ำแม่วาง บ้านสบวิน ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ทั้งนี้ ในช่วงเช้านิสิตทั้ง 3 คน ได้เข้าฟังบรรยายความรู้ ณ ห้องประชุมศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน
      ลงวันที่ 2016-07-04


       นายสมคิด สะเภาคำ ผอช.ภาคเหนือตอนบน เข้าร่วมประชุม แนวทางการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น ณ ห้องประชุมส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา ชั้น 3 อาคารอำนวยการ
      ลงวันที่ 2016-07-01


       สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 5 (แม่กลองใหญ่) ต้อนรับยุวชลกรโรงเรียนวัดขุมทอง เขตลาดกระบัง กทม. ศึกษาดูงานบริหารจัดการน้ำเบื้องต้นที่สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 5 กำแพงแสน นครปฐม
      ลงวันที่ 2016-07-01


       เจ้าหน้าที่จาก บริษัท ยูเนียน ทีเอสแอล จำกัด บรรยายให้ความรู้ แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เรื่อง การใช้งานและการดูแลบำรุงรักษา เครื่องมือสำรวจอุตุนิยมวิทยา
      ลงวันที่ 2016-07-01


       นายสุชาติ หาญชนะชัยกูล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านบำรุงรักษา) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกข้าราชการเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเป็น Smart Officer
      ลงวันที่ 2016-06-30


       เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำที่ 1 ส่วนบริหารจัดการน้ำ เข้าตรวจสภาพแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่สำนักงานชลประทานที่ 10 (ประตูระบายน้ำบางลี่, ประตูระบายน้ำบ้านไร่, ประตูระบายน้ำบางโฉมศรี และประตูระบายน้ำมโนรมย์)
      ลงวันที่ 2016-06-30


       ตัวแทนจากการประปานครหลวง เข้าพบนายสมคิด สะเภาคำ ผอช.ภาคเหนือตอนบน เพื่อเชิญร่วมในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการ "การประปานครหลวงรักษ์ป่าต้นน้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"
      ลงวันที่ 2016-06-30


       นายสุรพล ทองคำ ปอ.อช.ภาคกลาง และนายวิชัย ตั้งจตุพร ต้อนรับ คุณศุกล พัวโสพิศ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศและพยากรณ์น้ำ ตรวจงานเกี่ยวกับ Rating Curve
      ลงวันที่ 2016-06-27


       ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง จังหวัดกาญจนบุรี และเกษตรกรเขตจัดรูปที่ดินเข้าศึกษาดูงานบริหารจัดการน้ำในคูส่งน้ำและดูแปลงนาแบบเปียกสลับแห้งแกล้งข้าว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
      ลงวันที่ 2016-06-27


       สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 5 (แม่กลองใหญ่) ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จาก สชป.13 โดยนายอำนาจ ชูวงษ์ วิศวกรชลประทาน ซึ่งนำนิสิตวิทยาลัยการชลประทานและนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรเข้าศึกษาดูงาน
      ลงวันที่ 2016-06-27


       ประชุมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ และเขื่อนขุนด่านปราการชล
      ลงวันที่ 2016-06-27


       สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 1 (แม่แตง) โดยนายสมพร กันธวงค์ เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)
      ลงวันที่ 2016-06-27


       นายอัศนัย เหลืองทา หัวหน้าหน่วยสำรวจฯ จ.เชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่หน่วย ได้สำรวจน้ำที่สถานี
      ลงวันที่ 2016-06-27


       ส่วนความปลอดภัยเขื่อน จัดประชุมคณะทำงานตรวจและประเมินความปลอดภัยเขื่อน ครั้งที่ 5/2559 โดยนายสาธิต มณีผาย ผทว.สอ. เป็นประธานประชุม ณ ห้องประชุม 2 สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทานสามเสน กทม.
      ลงวันที่ 2016-06-27


       เจ้าหน้าที่ส่วนอุทกวิทยา ออกหน่วยติดตาม การดำเนินการสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำ ลุ่มน้ำท่าจีน ลุ่มน้ำเจ้าพระยา
      ลงวันที่ 2016-06-21


       คณะเจ้าหน้าที่และกลุ่มเกษตรกร จาก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ โดยมีเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
      ลงวันที่ 2016-06-21


       คณะเจ้าหน้าที่ประเทศศรีลังกาได้เข้าชมระบบโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนเจ้าพระยา คณะเจ้าหน้าที่จากประเทศศรีลังกา ศึกษาดูงานสถานีอุตุนิยมวิทยา ของศูนย์ฯ
      ลงวันที่ 2016-06-10


       นายเฉลิมพล จอมคำ หัวหน้าหน่วยสำรวจฯ จ.เชียงราย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยสำรวจฯ จ.เชียงราย ซ่อมบำรุงรักษาโทรมาตรขนาดเล็ก สถานี G.8 น้ำแม่ลาว บ้านต้นยาง ต.บัวสลี อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
      ลงวันที่ 2016-06-10


       เจ้าหน้าที่จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ และทีมงานส่วนปรับปรุงฯ ร่วมรับฟังการนำเสนอโปรแกรมฐานข้อมูลระบบชลประทานและการปรับปรุงบำรุงรักษา โดยนายศิรธิษณ์ วรวัฒน์ศุภรัฐ ณ ห้องประชุมส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา
      ลงวันที่ 2016-06-10


       นายสมคิด สะเภาคำ ผอช.ภาคเหนือตอนบน บรรยายหัวข้อ "ความก้าวหน้าด้านการวัดค่าและการบำรุงรักษาสถานีอุทกวิทยา" ในโครงการ การฝึกอบรมด้านระบบข้อมูลอุตุนิยมวิทยาอุทก
      ลงวันที่ 2016-06-09


       นายสายชล เกตุเพชร ปอ.อช.ภาคเหนือตอนบน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่องานปรับปรุงระบบโทรมาตร ณ ห้องประชุมสำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน สามเสน กทม.
      ลงวันที่ 2016-06-06


       นายสรายุทธ ยะแบน หัวหน้าหน่วยกิจกรรมพิเศษอุทกวิทยา พร้อมด้วยนายสมบัติ สุขรัตนา และนายสุวิทย์ สมโพธิ์ ทำการสำรวจน้ำบริเวณท้ายน้ำคลองส่งน้ำสายใหญ่ ฝายแม่แตง
      ลงวันที่ 2016-06-06


       สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 5 (แม่กลองใหญ่) โดยนายศุภกิจ ต้นวิบูลย์ศักดิ์ หัวหน้าสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 5 (แม่กลองใหญ่)
      ลงวันที่ 2016-05-01


       ส่วนความปลอดภัยเขื่อน จัดประชุมงานวิชาการด้านความปลอดภัยเขื่อน โดยนายสมเกียรติ ประจำวงษ์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมกรมชลประทานสามเสน ชั้น 3 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน สามเสน กทม.
      ลงวันที่ 2016-06-03


       นายพณิช ใจเจริญ นักศึกษาคณะวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทำกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ของกองทุนฯ กยศ. และกองทุนฯ กรอ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน
      ลงวันที่ 2016-06-03


       สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา โดยส่วนบริหารจัดการน้ำ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ หลักสูตรการเตรียมความพร้อมโครงการทำนาแบบเปียกสลับแห้งในเขตพื้นที่ชลประทาน ( ครั้งที่1)
      ลงวันที่ 2016-06-01


       นายเพิ่มพร โสภณางกูล ผู้อำนวยการส่วนความปลอดภัยเขื่อน สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน เป็นประธานการประชุมจัดงานวิชาการด้านความปลอดภัยเขื่อน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 14 อาคารฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ
      ลงวันที่ 2016-06-1


       สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 3 (ห้วยบ้านยาง) แจกหญ้าแฝกให้เกษตรกร หมู่บ้านหนองจอก ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
      ลงวันที่ 2016-05-31


       นายสมคิด สะเภาคำ ผอช.ภาคเหนือตอนบน พร้อมด้วย ปอ.อช. ภาคเหนือตอนบน , วป.อช. ภาคเหนือตอนบน , บท.อช.ภาคเหนือตอนบน และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมเลี้ยงส่ง นายธราภาส เสือสกุล สอบบรรจุได้เป็นข้าราชการของกรมที่ดิน , นายนเรศ วรรณก้อน สอบบรรจุเป็นพนักงานราชการของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา แม่แฝก และ นายปฐวี ทองสุข สอบบรรจุเป็นพนักงานราชการของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา แม่แตง
      ลงวันที่ 2016-05-31


       ประชุมศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 5 / 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์ฯ
      ลงวันที่ 2016-05-31หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
 

 

.                                           Copyright © 2014 พัฒนาโดย เจ้าหน้าที่สารสนเทศ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา