< ข่าวประชาสัมพันธ์ <

วิสัยทัศน์การจัดการความรู้ "กรมชลประทานมุ่งจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้"


เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2557

 

<
 

      คุณอยู่ที่: หน้าหลัก ประกาศทั่วไป

 
 


      โครงการประกวดผลงาน หน่วยงาน และบุคลากรด้านการจัดการความรู้ดีเด่น ปี 58 (KM Award 2015) 
      เอกสารประกอบการประชุมเครือข่ายครั้งที่ 1/57
      โครงการประกวดผลงาน หน่วยงาน และบุคลากรด้านการจัดการความรู้ดีเด่น ปี 57 (KM Award 2014)
      ผลการพิจารณาคัดเลือก KM AWARD 2013

 

 

 

.                                           Copyright © 2014 พัฒนาโดย เจ้าหน้าที่สารสนเทศ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา