< คลังความรู้ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา <

วิสัยทัศน์การจัดการความรู้ "กรมชลประทานมุ่งจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้"


เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2557

 

<
 

      คุณอยู่ที่: หน้าหลัก บทความ/ผลงานทางวิชาการ

 
 

       ปรากฏการณ์เอลนีโญและญานีญาในประเทศไทย | เขียนโดย ดร.ทองเปลว  กองจันทร์
            ลงวันที่ 2011
       ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มฝน-ช่วงเวลา-ความถี่ฝนและเปอร์เซนต์การแผ่กระจายฝนสูงสุด24ชั่วโมง ของภาคใต
            | เขียนโดย นายพิสิษฐ   บำเพ็ญกิจ, นางจิรา  สุขกล่ำ
            ลงวันที่ 2011-11
       ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มฝน-ช่วงเวลา-ความถี่ฝนและเปอร์เซนต์การแผ่กระจายฝนสูงสุด24ชั่วโมง ของภาคตะวันตก
            | เขียนโดย นายพิสิษฐ   บำเพ็ญกิจ, นางจิรา  สุขกล่ำ
            ลงวันที่ 2011-11
       ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มฝน-ช่วงเวลา-ความถี่ฝนและเปอร์เซนต์การแผ่กระจายฝนสูงสุด24ชั่วโมง ของภาคตะวันออก
            | เขียนโดย นายพิสิษฐ   บำเพ็ญกิจ, นางจิรา  สุขกล่ำ
            ลงวันที่ 2011-11
       ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มฝน-ช่วงเวลา-ความถี่ฝนและเปอร์เซนต์การแผ่กระจายฝนสูงสุด24ชั่วโมง ของภาคตะวันออก
            เฉียงเหนือ
| เขียนโดย นายพิสิษฐ   บำเพ็ญกิจ, นางจิรา  สุขกล่ำ
            ลงวันที่ 2011-11
       ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มฝน-ช่วงเวลา-ความถี่ฝนและเปอร์เซนต์การแผ่กระจายฝนสูงสุด24ชั่วโมง ของภาคกลาง
            | เขียนโดย นายพิสิษฐ   บำเพ็ญกิจ, นางจิรา  สุขกล่ำ
            ลงวันที่ 2011-11
       ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มฝน-ช่วงเวลา-ความถี่ฝนและเปอร์เซนต์การแผ่กระจายฝนสูงสุด24ชั่วโมง ของภาคเหนือตอนล่าง
            | เขียนโดย นายพิสิษฐ   บำเพ็ญกิจ, นางจิรา  สุขกล่ำ
            ลงวันที่ 2011-11
       ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มฝน-ช่วงเวลา-ความถี่ฝนและเปอร์เซนต์การแผ่กระจายฝนสูงสุด24ชั่วโมง ของภาคเหนือตอนบน
            | เขียนโดย นายพิสิษฐ   บำเพ็ญกิจ, นางจิรา  สุขกล่ำ
            ลงวันที่ 2011-11
       ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำพระตำหนักสวนปทุม ปี 2552-2553 | เขียนโดย กลุ่มงานตะกอนและคุณภาพน้ำ์
            ลงวันที่ 2011-08
       ตะกอนมนอ่างฯ 3 โครงการ | เขียนโดย กลุ่มงานตะกอนและคุณภาพน้ำ
            ลงวันที่ 2011-08
       การศึกษาคุณภาพน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาตามพระราชสาวนีย์ ปี 2552-2553 | เขียนโดย กลุ่มงานตะกอนและคุณภาพน้ำ
            ลงวันที่ 2011-07
       ปริมาณตะกอนแขวนลอยรายเดือนและรายปีในลุ่มน้ำสายหลักของประเทศไทย | เขียนโดย กลุ่มงานตะกอนและคุณภาพน้ำ
            ลงวันที่ 2011-06
       การติดตามและตรวจสอบคุณภาพน้ำกรณีเรือบรรทุกน้ำตาลทรายล่ม ในแม่น้ำเจ้าพระยา | เขียนโดย กลุ่มงานตะกอนและคุณภาพน้ำ
            ลงวันที่ 2011-06-16
       การจัดลำดับอ่างฯ | เขียนโดย กลุ่มงานตะกอนและคุณภาพน้ำ
            ลงวันที่ 2011-02
       ตะกอนในอ่างฯ 6 โครงการ | เขียนโดย กลุ่มงานตะกอนและคุณภาพน้ำ
            ลงวันที่ 2010
       Green and Cold | เขียนโดย นายเลอศักดิ์  ลิ้วตระกูลไพบูลย์, ดร.ทองเปลว  กองจันทร์
            ลงวันที่ 2010-06-13
       กราฟหนึ่งหน่วยน้ำท่า (Unit Hydrograph) ของลุ่มน้ำต่างๆในประเทศไทย | เขียนโดย ส่วนอุทกวิทยา
            ลงวันที่ 2009-04

 

 

 

 

.                                           Copyright © 2014 พัฒนาโดย เจ้าหน้าที่สารสนเทศ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา