< คลังความรู้ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา <

วิสัยทัศน์การจัดการความรู้ "กรมชลประทานมุ่งจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้"


เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2557

 

<
 

      คุณอยู่ที่: หน้าหลัก บทความ/ผลงานทางวิชาการ

 
 

การบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำลำปาวด้วยเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำแบบพลวัต ( Dynamic Operation Curve)(พ.ศ. 2562 ) | เขียนโดย นายประยูร  เย็นใจ
  ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2563

การบริหารจัดการน้ำและการประเมินผลสัมฤทธก์ิ ารใช้พื้นที่ลุ่มต่ำลุ่มน้ำเจ้าพระยากรณีศึกษา : ทุ่งผักไห่ (พ.ศ. 2560) | เขียนโดย นายประยูร  เย็นใจ
  ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2563

การบริหารจัดการน้ำหลากลุ่มน้ำเจ้าพระยา ปี 2560 | เขียนโดย นายประยูร  เย็นใจ
  ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2563

การปรับปรุงเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำ (Rule Curve) และการพัฒนาเกณฑ์แนะนำการบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 25 แห่ง | เขียนโดย นายสัญญา  แสงพุ่มพงษ์
  ลงวันที่ 2 กันยายน 2562

การบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเพชรบุรี เพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัย จังหวัดเพชรบุรี (เมษายน พ.ศ. 2562) | เขียนโดย นายสัญญา  แสงพุ่มพงษ์
  ลงวันที่ 2 กันยายน 2562

การตรวจและประเมินสภาพอาคารชลประทานหัวงาน ประเภทฝาย และประตูระบายน้ำ (พ.ศ. 2561) | เขียนโดย นายสัญญา  แสงพุ่มพงษ์
  ลงวันที่ 2 กันยายน 2562

ปรากฏการณ์เอลนีโญและลานีญาในประเทศไทย | เขียนโดย ดร.ทองเปลว  กองจันทร์
  ลงวันที่ 2011

 

 

 

 

.                                           Copyright © 2014 พัฒนาโดย เจ้าหน้าที่สารสนเทศ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา