วิสัยทัศน์การจัดการความรู้ "กรมชลประทานมุ่งจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้" 

 

      ประชุมตณะทำงานจัดการความรู้ (KM Team) ตรั้งที่ 8/2559 และร่วมฟังการถ่ายทอดองค์ความรู้ ครั้งที่ 5/2559
      
ลงวันที่ 2016-07-22
       ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนค่านิยมและวัฒนธรรม กรมชลประทาน ครั้งที่ 1/2559
      
ลงวันที่ 2016-07-22
      ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ครั้งที่ 7/2559 และถ่ายทอดองค์ความรู้ KM ครั้งที่ 4/2559
      
ลงวันที่ 2016-07-22
      ประชุมสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยาครั้งที่ 2/2559
      
ลงวันที่ 2016-07-22
      ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ครั้งที่ 6/2559 และถ่ายทอดองค์ความรู้ KM ครั้งที่ 3/2559
      
ลงวันที่ 2016-07-22
ดูทั้งหมด>>
 
 

       ระบบติดตามการเปลี่ยนแปลงพืชปกคลุมดิน
          ลงวันที่ 2014-09-23
       การวิเคราะห์ความเสี่ยงของเขื่อนและอาคารประกอบ
          ลงวันที่ 2014-09-23

 
 

เชิญร่วมประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ครั้งที่ 9/2559 และถ่ายทอด
    องค์ความรู้ KM ครั้งที่ 6/2559
(11 ก.ค.59)

เชิญร่วมประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ครั้งที่ 6/2559 และถ่ายทอด
    องค์ความรู้ KM ครั้งที่ 3/2559
(29 มี.ค.59)

เชิญร่วมประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ครั้งที่ 5/2559 และถ่ายทอด
    องค์ความรู้ KM ครั้งที่ 2/2559
(1 มี.ค.59)

เชิญร่วมประชุมทีมงานเครือข่าย KM สบอ. ปี 2559 (18 ก.พ.59)
เชิญร่วมประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ครั้งที่ 4/2559 และถ่ายทอด
    องค์ความรู้ KM ครั้งที่ 1/2559
(8 ก.พ.59)

เชิญร่วมประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ครั้งที่ 3/2559 (11 ม.ค.59)
เชิญร่วมประชุมสบอ. ครั้งที่ 1/2559 (15 ธ.ค.58)
เชิญร่วมประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ครั้งที่ 2/2559 (6 พ.ย.58)
เชิญร่วมประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ครั้งที่ 1/2559 (2 ต.ค.58)
Refreshing เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทีมงานเครือข่าย KM สบอ. ปี 2558
    (10 ก.ย.58)
เชิญร่วมประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ครั้งที่ 10/2558 (10 ก.ย.58)
เชิญร่วมประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ครั้งที่ 9/2558 และถ่ายทอด
    องค์ความรู้ KM ครั้งที่ 6/2558
(4 ก.ย.58)

โครงการประกวดผลงาน หน่วยงานและบุคคลด้านการจัดการความรู้ดีเด่น
    ประจำปีงบประมาณ 2558
(13 ส.ค.58)


 
 

Hydrology (KM)
 
 

 
 

 
 

 

 
 

ความพึงพอใจเว็บ
คลังความรู้ สบอ.

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ไม่พอใจ

 

 

 

.                                           Copyright © 2015 พัฒนาโดย เจ้าหน้าที่สารสนเทศ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา