web group
    ผู้ดูแล     วิว
    เค     เบ้
     
 
หน้าหลัก เกี่ยวกับชุมชน สมาชิกชุมชน เอกสาร กิจกรรม
  

   ปัญญาปฏิบัติ : ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice)
                  "องค์ความรู้ที่ดีองค์กรจะถูกจัดเก็บไว้ในหลายรูปแบบ ได้แก่ เอกสาร เอกสารอิเล็คทรอนิกส์ และ  สื่อสาร
     อิเล็คทรอนิกส์อื่นๆ เช่น เทป วีดีโอ ซีดี แต่องค์ความรู้กว่า 70% ขององค์ความรู้ในองค์กร   จะถูกเก็บอยู่ในสมองคน
    ในรูปแบบของ ประสบการณ์ ความจำ
                   " หัวใจหลักในการก้าวสู่การประสานการทำงาน และแลกเปลี่ยนความรู้กันอย่างเป็น ธรรมชาติคือ  ชุมชน    
     นักปฏิบัติ (Comunication of Practice,CoP) ที่แต่ละคนในชุมชนมี ความสนใจ และมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน ที่จะเข้ามา
      แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน ผ่านทั้งรูปแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ทั้งผ่านการพบปะหรือผ่านทาง
      เครือข่ายอินเตอร์เน็ต
                    CoP คือ กลุ่มที่มีความชอบ มีความสนใจในสาระ ความเชี่ยวชาญหรือมีปัญหาร่วมกันสมาชิกในกลุ่มพร้อม
      และเต็มใจ ที่จะเรียนรู้และ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
                    ดังนั้น CoP จึงไม่ใช่เป็นเพียง เว็บไซต์ ฐานข้อมูล หรือ แหล่งรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด แต่เป็นกลุ่มบุคคล
      ที่มีความสนใจ และเรียนรู้ซึ่งกันและกัน มีการสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์ ความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันในระหว่าง
      การดำเนินกิจกรรมร่วมกันจะเสริมสร้างความรู้สึกมีส่วนร่วมและความเป็นเจ้าของร่วมกัน ก่อให้เกิดความมุ่งมั่น ที่จะ
      ดำเนินการอย่างสร้างสรรค์ให้กับ CoP

                   วัตถุประสงค์        เพื่อสร้างชุมชนที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน
                                               เพื่อพัฒนาความรู้ด้านการทำเว็บไซต์ให้กับชุมชนที่สนใจ
                                               เพื่อส่งเสริมการจัดการความรู้ของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา อย่างยั่งยืน

                    กลุ่มเป้าหมาย       บุคลากรของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

                    เป้าหมาย              มีเวทีให้กลุ่มคนที่สนใจกันมาพูดคุย
ชุมชนนักปฏิบัติ CoP สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา