วิสัยทัศน์การจัดการความรู้ "กรมชลประทานมุ่งจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้" 

 

      ประชุมตณะทำงานจัดการความรู้ (KM Team) ตรั้งที่ 8/2559 และร่วมฟังการถ่ายทอดองค์ความรู้ ครั้งที่ 5/2559
      
ลงวันที่ 2016-07-22
       ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนค่านิยมและวัฒนธรรม กรมชลประทาน ครั้งที่ 1/2559
      
ลงวันที่ 2016-07-22
      ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ครั้งที่ 7/2559 และถ่ายทอดองค์ความรู้ KM ครั้งที่ 4/2559
      
ลงวันที่ 2016-07-22
      ประชุมสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยาครั้งที่ 2/2559
      
ลงวันที่ 2016-07-22
      ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ครั้งที่ 6/2559 และถ่ายทอดองค์ความรู้ KM ครั้งที่ 3/2559
      
ลงวันที่ 2016-07-22
ดูทั้งหมด>>
 
 

1.คู่มือการจัดทำแผนการบริหารจัดการน้ำและการเพาะปลูก
พืชฤดูแล้งในเขตชลประทาน
2.คู่มือการจัดทำ
Rating Curve
3.คู่มือการใช้แบบจำลอง
ANNs
4.คู่มือการจัดทำรายงานปริมาณตะกอนแขวนลอย
รายเดือนและรายปีในลุ่มน้ำหลักของประเทศไทย
5.คู่มือการจัดทำรายงานการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณ
ตะกอนแขวนลอยกับพื้นที่ลุ่มน้ำใน 25 ลุ่มน้ำหลักของประเทศไทย.
6.คู่มือการจัดทำรายงานการประเมินตะกอน
ท้องน้ำในลำน้ำต่างๆ ของประเทศไทย
7.คู่มือการจัดทำรายงานการศึกษาปริมาณการสะสมตะกอนที่
ส่งผลกระทบต่อปริมาณความจุของอ่างเก็บน้ำ
8.คู่มือการใช้งานระบบโทรมาตรขนาดเล็ก
9.คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)การขอตั้งงบประมาณด้านการปรับปรุงบำรุงรักษา
10.คู่มือการปฏิบัติงาน(WorkManual)การพิจารณา
แผนงาน ปรับปรุงโครงการชลประทาน
11.คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)การขอกำหนดโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา และฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา(เพิ่มใหม่)
12.คู่มือการปฏิบัติงาน(WorkManual)ตรวจสอบและ
การบำรุงรักษาคลองส่งน้ำสำหรับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
กรณีศึกษาโครงการส่งน้ำแลพบำรุงรักษาพลายชุมพล
13.คู่มือการตรวจสอบหนังสืออนุญาตและหนังสือต่ออายุ
การอนุญาตเกี่ยวกับ การขอใช้ที่ราชพัสดุและที่ดินของรัฐประเภทอื่น
14.คู่มือวิเคราะห์ความเสี่ยงของเขื่อนและอาคารประกอบ
15.คู่มือการปฏิบัติงานคู่มือการหาปริมาณการใช้น้ำของพืชโดยใช้
ถังวัดปริมาณการใช้น้ำแบบระบายน้ำ(Percolation type Lysimeter)
16คู่มือปฏิบัติงาน กระบวนการย่อยปฏิบัติการส่งน้ำ
ด้านการรายงานผลการเพาะปลูกพืชรายสัปดาห์ด้วยระบบออนไลน์
17.คู่มือการจัดทำเอกสารเผยแพร่วิชาการด้านการใช้น้ำชลประทาน
18.คู่มือการจัดทำเอกสารเผยแพร่
19.คู่มือการเก็บข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเกษตร
20.คู่มือการเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตและ
องค์ประกอบผลผลิตข้าวและพืชไร่
21.คู่มือการเก็บตัวอย่างดินและน้ำเพื่อการเกษตร
22.คู่มือการติดตั้งถังวัดปริมาณการใช้น้ำของข้าว
(Rice Lysimeter)
23.การหาค่าความถ่วงจำเพาะปรากฏของดิน
24.คู่มือการเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตและ
องค์ประกอบผลผลิตไม้ผล
25.คู่มือการเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตและองค์ประกอบผลผลิต
ปาล์มน้ำมัน
26.คู่มือการวิเคราะห์สถิติด้านการเกษตร
27.คู่มือการติดตั้งถังวัดปริมาณการใช้น้ำของพืชแบบระบายน้ำ (Percolation type Lysimeter)
28.คู่มือการสอบเทียบอาคารชลประทาน

ระบบติดตามการเปลี่ยนแปลงพืชปกคลุมดิน
ลงวันที่ 2014-09-23
การวิเคราะห์ความเสี่ยงของเขื่อนและอาคารประกอบ
ลงวันที่ 2014-09-23

ดูทั้งหมด>>
 
 

เชิญร่วมประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ครั้งที่ 9/2559 และถ่ายทอด
    องค์ความรู้ KM ครั้งที่ 6/2559
(11 ก.ค.59)

เชิญร่วมประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ครั้งที่ 6/2559 และถ่ายทอด
    องค์ความรู้ KM ครั้งที่ 3/2559
(29 มี.ค.59)

เชิญร่วมประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ครั้งที่ 5/2559 และถ่ายทอด
    องค์ความรู้ KM ครั้งที่ 2/2559
(1 มี.ค.59)

เชิญร่วมประชุมทีมงานเครือข่าย KM สบอ. ปี 2559 (18 ก.พ.59)
เชิญร่วมประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ครั้งที่ 4/2559 และถ่ายทอด
    องค์ความรู้ KM ครั้งที่ 1/2559
(8 ก.พ.59)

เชิญร่วมประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ครั้งที่ 3/2559 (11 ม.ค.59)
เชิญร่วมประชุมสบอ. ครั้งที่ 1/2559 (15 ธ.ค.58)
เชิญร่วมประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ครั้งที่ 2/2559 (6 พ.ย.58)
เชิญร่วมประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ครั้งที่ 1/2559 (2 ต.ค.58)
Refreshing เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทีมงานเครือข่าย KM สบอ. ปี 2558
    (10 ก.ย.58)
เชิญร่วมประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ครั้งที่ 10/2558 (10 ก.ย.58)
เชิญร่วมประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ครั้งที่ 9/2558 และถ่ายทอด
    องค์ความรู้ KM ครั้งที่ 6/2558
(4 ก.ย.58)

โครงการประกวดผลงาน หน่วยงานและบุคคลด้านการจัดการความรู้ดีเด่น
    ประจำปีงบประมาณ 2558
(13 ส.ค.58)


 
 

Hydrology (KM)
 
 

 
 

 
 

 

 
 

ความพึงพอใจเว็บ
คลังความรู้ สบอ.

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ไม่พอใจ

 

 

 

.                                           Copyright © 2015 พัฒนาโดย เจ้าหน้าที่สารสนเทศ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา