หน้าหลัก KM สำนักบริหารโครงการ แผนจัดการความรู้ สำนักบริหารโครงการ รายงานการประชุม KM รายงานความก้าวหน้า ปฏิทินกิจกรรม KM สำนักบริหารโครงการ สื่อประชาสัมพันธ์ KM สำนักบริหารโครงการ
     สำนักบริหารโครงการ
     สรุปบทเรียนตามภารกิจ
     สรุปบทเรียนอบรม/สัมมนา
     ความรู้จากการปฏิบัติงาน
     กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
     35 คลังความรู้
คลังความรู้ rid
rid CoP
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
thaicid
Web TKC
 
 
เริ่มวันที่ 16 มีนาคม 2553
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คณะทำงาน  KM
  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน KM Team ประจำปี 2555
 
 
ผู้บริหารจัดการความรู้ (CKO)
 
  ดร.สมเกียรติ      ประจำวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ
       
 
ทีมงานจัดการความรู้  (KM Team)
   
1
นายวีระชัย      ชูพิศาลยโรจน์ หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานวางโครงการ ประธาน KM Team
2
นายชาญณรงค์    สุภาพพร้อม  หัวหน้างกลุ่มงานบริหารข้อมูลและแผนโครงการ รองประธาน KM Team
3
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป   คณะทำงาน
4
นางสาวทิพอร      สุจินดามัย นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะทำงาน
5
นางรัตนา      ก้อนดี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะทำงาน
6
นางทิพย์พวรรณ      นิลพลับ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ คณะทำงาน
7
นายพนมศักดิ์      ใช้สมบุญ วิศวกรโยธาชำนาญการ คณะทำงาน
8
นายพุฒิพงษ์     ปริญญาพุฒิพงษ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน คณะทำงาน
9
นายอัครวุฒิ    อินทรพาณิชย์ วิศวกรโยธาชำนาญการ คณะทำงาน
10
นายปรัชญา      ฉายวัฒนา วิศวกรโยธาชำนาญการ คณะทำงาน
11
นางสาวธนกร      จาตะวงศ์ เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ คณะทำงาน
12
นางสาววิเรขา      ไตรพิพัฒน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ คณะทำงาน
13
นางสุดธิดา      เปลี่ยนคารมย์   ธนทรัพย์สิน นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ คณะทำงาน
14
นางจันทร์จิรา      พุทธวงษ์ นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ คณะทำงาน
15
นางจิตรา      บุญรอด นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ คณะทำงาน
16
นางสาวศรีสุกัลยา      ปาโล เศรษฐกรชำนาญการ คณะทำงาน
17
นางสาวอรุณี      ชูทิพย์ นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ คณะทำงาน
18
นายพิเชษช์  ชุบสุวรรณ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ คณะทำงานและเลขานุการ KM Team
19
นายสมพล  สุนัยรัตนาภรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
20
นายณรงค์  ฤทธิหาร นายช่างโยธาชำนาญงาน คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
 

ทีมงานจัดการความรู้  สำนักบริหารโครงการ
811 กรมชลประทาน ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ  10300
โทร. 0-2243-6934  ภายใน 2773, 2774  โทรสาร 0-2243-6934
ออกแบบและพัฒนาโดย    น.ส.สุวจี สีหาบุญ
E-mail : suwagee@hotmail.com