หน้าหลัก KM สำนักบริหารโครงการ คณะทำงานฯ KM แผนจัดการความรู้ สำนักบริหารโครงการ รายงานการประชุม KM ปฏิทินกิจกรรม KM สำนักบริหารโครงการ สื่อประชาสัมพันธ์ KM สำนักบริหารโครงการ
     สำนักบริหารโครงการ
     สรุปบทเรียนตามภารกิจ
     สรุปบทเรียนอบรม/สัมมนา
     ความรู้จากการปฏิบัติงาน
     กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
     35 คลังความรู้
คลังความรู้ rid
rid CoP
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
thaicid
Web TKC
 
เริ่มนับวันที่ 16 มีนาคม 2553
 
 
รายงานความก้าวหน้า
วันที่
8-17/07/09 เพิ่มองค์ความรู้
- แนวนโยบายการกู้เงินจากต่างประเทศของกรมชลประทาน
- สถานภาพความพร้อมของโครงการที่จะเสนอขอใช้เงินกู้
- สรุปการดำเนินการจัดทำแผนโครงการกู้เงิน 3 ปี
- การประยุกต์ใช้โปรแกรม AUTOCAD เพื่อการวางโครงการ
- การใช้โปรแกรม Google SketchUp เพื่องานวางโครงการชลประทาน
- การประยุกต์ใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์สมดุลน้ำ (MIKE BASIN)
- ความต้องการน้ำด้านการชลประทานโดยใช้แบบจำลอง WASMO
- การประยุกต์ใช้โปรแกรม hec3
22/07/09 เพิ่มองค์ความรู้
- การประยุกต์ใช้โปรแกรม AUTOCAD เพื่อการวางโครงการ
- การใช้โปรแกรม Google SketchUp เพื่องานวาง โครงการ ชลประทาน
- การประยุกต์ใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์สมดุลน้ำ
- ความต้องการน้ำด้านการชลประทานโดยใช้แบบจำลอง WASMO
- การประยุกต์ใช้โปรแกรม hec3
24/07/09 เพิ่มองค์ความรู้
-สรุปสาระและขั้นตอนการดำเนินการจัดทำแผนโครงการเงินกู้ประจำปี
-รายงานการดูงานประเทศญี่ปุ่น 1-6 กันยายน 2551
-รายงานการดูงานประเทศอียิปต์ 1-6 กันยายน 2551
-รายงานการดูงานประเทศจีน 7-12 กันยายน 2551
-รายงานการดูงานประเทศเวียดนาม 14-19 กันยายน 2551
-รายงานการดูงานประเทศญี่ปุ่น 21-26 กันยายน 2551
-รายงานการดูงานประเทศเกาหลี 21-26 กันยายน 2551
30/07/09 เพิ่มองค์ความรู้
- การประยุกต์ใช้ GIS (Arc-View)
- การประยุกต์แบบจำลองชลศาสตร์ HEC-RAS เพื่อการศึกษาสภาพ อุทกภัย
- ประสบการณ์ในการถ่ายทอดความารูด้านการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
- ประสบการณ์ในการถ่ายทอดความรู้ด้านขั้นตอนวางโครงการ
- การกำหนดจุดที่ตั้งหัวงาน final
- การเตรียมข้อมูล
- การออกแบบเบื้องต้น
- ขั้นตอนการทำแผนพัฒนาลุ่มน้ำ
- เทคโนโลยีในการวางโครงการ-ภัทราภรณ์
- เทคโนโลยีในการวางโครงการ-โอฬาร
- สมดุลน้ำ
21/08/09 ทำการปรับปรุงตัวเวปใหม่
16/3/10 ทำการปรับปรุงตัวเวปใหม่
 

 

     

ทีมงานจัดการความรู้  สำนักบริหารโครงการ
811 กรมชลประทาน ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ  10300
โทร. 0-2243-6934  ภายใน 2773, 2774  โทรสาร 0-2243-6934
ออกแบบและพัฒนาโดย    น.ส.สุวจี สีหาบุญ
E-mail : suwagee@hotmail.com