หน้าหลัก KM สำนักบริหารโครงการ คณะทำงานฯ KM แผนจัดการความรู้ สำนักบริหารโครงการ รายงานความก้าวหน้า ปฏิทินกิจกรรม KM สำนักบริหารโครงการ สื่อประชาสัมพันธ์ KM สำนักบริหารโครงการ
     สำนักบริหารโครงการ
     สรุปบทเรียนตามภารกิจ
     สรุปบทเรียนอบรม/สัมมนา
     ความรู้จากการปฏิบัติงาน
     กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
     35 คลังความรู้
คลังความรู้ rid
rid CoP
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
thaicid
Web TKC
 
เริ่มวันที่ 16 มีนาคม 2553
 
   
 
รายงานการประชุม
  รายงานการประชุมคณะทำงานทีมงานจัดการความรู้ครั้งที่ 1/2554
วันที่ 25 มีนาคม 2554
  รายงานการประชุมคณะทำงานทีมงานจัดการความรู้ครั้งที่ 1/2553
วันที่ 10 พฤษภาคม 2553
  รายงานการประชุมคณะทำงานทีมงานจัดการความรู้ครั้งที่ 2/2552
วันที่ 3 กรกฎาคม 2552
  รายงานการประชุมคณะทำงานทีมงานจัดการความรู้ครั้งที่ 1/2552
วันที่ 10 มิถุนายน 2552
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

ทีมงานจัดการความรู้  สำนักบริหารโครงการ
811 กรมชลประทาน ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ  10300
โทร. 0-2243-6934  ภายใน 2773, 2774  โทรสาร 0-2243-6934
ออกแบบและพัฒนาโดย    น.ส.สุวจี สีหาบุญ
E-mail : suwagee@hotmail.com