หน้าหลัก KM สำนักบริหารโครงการ คณะทำงานฯ KM แผนจัดการความรู้ สำนักบริหารโครงการ รายงานการประชุม KM รายงานความก้าวหน้า ปฏิทินกิจกรรม KM สำนักบริหารโครงการ
     สำนักบริหารโครงการ
     สรุปบทเรียนตามภารกิจ
     สรุปบทเรียนอบรม/สัมมนา
     ความรู้จากการปฏิบัติงาน
     กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
     35 คลังความรู้
คลังความรู้ rid
rid CoP
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
thaicid
Web TKC
เริ่มนับวันที่ 16 มีนาคม 2553
 
 
สื่อประชาสัมพันธ์ KM สำนักบริหารโครงการ
 
 
หนังสือเวียน
การจัดกรรมกิจแลกเปลี่ยนความรู้ของสำนักฯ
   
 
บอร์ดประชาสัมพันธ์
กิจกรรม KM Day วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2553 เวลา 09.00 - 10.00 น. ณ. ห้องประชุม 2 สำนักบริหารโครงการ
กิจกรรม KM Day วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2553 เวลา 09.00 - 10.00 น. ณ. ห้องประชุม 2 สำนักบริหารโครงการ
กิจกรรม KM Day วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2553 เวลา 09.00 - 10.00 น. ณ. ห้องประชุม 2 สำนักบริหารโครงการ
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซต์
แบนเนอร์ KM สำนักบริหารโครงการ
KM Day เว็บไซต์สำนักบริหารโครงการ
 

 

     

ทีมงานจัดการความรู้  สำนักบริหารโครงการ
811 กรมชลประทาน ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ  10300
โทร. 0-2243-6934  ภายใน 2773, 2774  โทรสาร 0-2243-6934
ออกแบบและพัฒนาโดย    น.ส.สุวจี สีหาบุญ
E-mail : suwagee@hotmail.com