หน้าหลัก KM สำนักบริหารโครงการ คณะทำงานฯ KM แผนจัดการความรู้ สำนักบริหารโครงการ รายงานการประชุม KM รายงานความก้าวหน้า ปฏิทินกิจกรรม KM สำนักบริหารโครงการ แผนผังเว็บไซต์
     สำนักบริหารโครงการ
     สรุปบทเรียนตามภารกิจ
     สรุปบทเรียนอบรม/สัมมนา
     ความรู้จากการปฏิบัติงาน
     กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
     35 คลังความรู้
คลังความรู้ rid
rid CoP
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
thaicid
Web TKC
 
เริ่มวันที่ 16 มีนาคม 2553
 
 

 

   

 

         ปี 2553
ลำดับที่
เรื่อง
โดย
1
การเขียนโครงการและการประเมินผลตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการฝึกอบรม นางสาวสกาวเดือน  ขยันยิ่ง
2
การเขียนโมเดล 3 มิติ เพื่อการนำเสนองานชลประทานด้วยโปรแกรม SketcUp นายยุทธศิลป์    วรรณกูล
3
ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ นางสาวพัชรา   อัมพวานนท์
4
ผู้บริหารกับการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ นางสาวสุนทราณี    สุขจิต
5
การพัฒนาจริยธรรมสำหรับผู้ปฏิบัติงาน นางศิริรัตน์    ใหญ่นอก
6
การจัดการฐานข้อมูลฯ ด้วยโปรแกรม Microsoft  Access 2003 นางสาวสุวจี    สีหาบุญ
7
ความรู้เบื้องต้นในงานชลประทาน สำหรับสายงานสนับสนุน นายพิริยะ    ธรรมยะโก
นายวิภู    บุษบัน
8
กิจกรรมโครงการ Research Zone ของศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย Phase 5 นายสุรพงษ์    พวงคต
9
การฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกการเป็นข้าราชการที่ดี
ประจำปีงบประมาณ 2553
นางสาวนันทวัน    สุวรรณสถิตย์
นายจีรเดช     สุขท้วม
นายพิริยะ    ธรรมยะโก
นายวิทิต     ศันสนียพันธุ์
นางสาวปิยะชนก    อิสโร
นางสาวกศินี    ม่วงกลม
10
การป้องกันอัคคีภัยและการดับเพลิงเบื้องต้น นายยุทธนา    บรรเจิด
11
การพัฒนาจริยธรรมสำหรับผู้บังคับบัญชา นางอโนชา    วิรยศิริ
   
 
        ปี 2552
ลำดับที่
เรื่อง
โดย
1
กลยุทธ์การสื่อสารและการตลาดเพื่อภารกิจภาครัฐแนวใหม่ นางอโนชา    วิรยศิริ
2
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น สำหรับข้าราชการตามมติรัฐมนตรี รุ่นที่ 3 นางสาวอำมร    สะมะบุบ
3
หลักสูตร Setting Performance Expectation และ หลักสูตร Reviewing Performance Progress นางวลัยภรณ์    ปรีชาสุนทรรัตน์
4
หลักสูตร ความรู้เบื้องต้นในงานชลประทาน สำหรับสายงานสนับสนุน นางสาวสุมน    ทั้วสุภาพ
5
หลักสูตร มีอะไรใหม่น่าสนใจใน Office 2007 นางสาวสุมน    ทั้วสุภาพ
6
หลักสูตร การป้องกันอัคคีภัยและเตรียมความพร้อมต่อภัยพิบัติของ กรมชลประทาน นายสมใจ     ทองเหลือง
7
หลักสูตร การสร้างทีมงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นางอโนชา    วิรยศิริ
8
สัมมนาทางวิชาการและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สู่การบริหารจัดการน้ำสมัยใหม่ ครั้งที่1 นางสาวถมยา    สุวรรณประทุม
9
หลักสูตรการให้บริการเป็นเลิศ นางทิพย์พวรรณ    นิลพลับ
10
หลักสูตรการเสริมสร้างกระบวนทัศน ด้านจริยธรรมของผู้ปฎิบัติงาน นางศิริรัตน์    ใหญ่นอก
นางชนิดา    รังสิมันตุชาติ
11
หลักสูตรเสริมทักษะด้านการเงินการคลัง นางทิพย์พวรรณ    นิลพลับ
12
การพัฒนาตนและร่วมใจพัฒนาทีมงานเพื่อความสำเร็จขององค์กร รุ่นที่ 1 นางสาวอำมร    สะมะบุบ
นางสาวสุภาวดี    ยิ้มน้อย
13
หลักสูตรภาษาอังกฤษ สำหรับการทำงาน รุ่นที่2 นางสาวถมยา    สุวรรณประทุม
14
หลักสูตรพิเศษเทคนิค เต้าซิ่น นางอโนชา    วิรยศิริ
15
องค์ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อชลประทาน นางพิรญาณ์    ศรีสวัสดิ์
16
หลักสูตรวิชาสถิติระดับกลาง รุ่นที่ 30 นางสาวกรณัฏฐ์    เมฆชัย
17
หลักสูตรการเขียน และการตรวจแก้หนังสือ ราชการ หนังสือตอบโต้ และรายงานการประชุม
อย่างมืออาชีพ (สำหรับผู้ปฎิบัติงาน) รุ่นที่ 9
นางรัตนา    ก้อนดี
นายปกรณ์    ศักดิ์ศรีชัยสกุล
18
หลักสูตรการเขียน และการตรวจแก้หนังสือ ราชการ หนังสือตอบโต้ และรายงานการประชุม
อย่างมืออาชีพ (สำหรับผู้บริหาร) รุ่นที่10
นางสาวถมยา    สุวรรณประทุม
19
เทคนิคการทำงานเชิงรุก นางชนิดา    รังสิมันตุชาติ
20
การพัฒนาตนและร่วมใจพัฒนาทีมงานเพื่อความสำเร็จขององค์กร รุ่นที่2 นางอโนชา    วิรยศิริ
นางรัตนา    ก้อนดี
นางชนิดา    รังสิมันตุชาติ
   
 
        ปี 2551
ลำดับที่
เรื่อง
โดย
1
การใช้แบบจำลอง MIKE 11-GIS ในการบริหารจัดการน้ำ นางดรรชณี     เฉยเพ็ชร
2
การปฏิบัติการงานเชิงบูรณาการของราชการและลูกจ้างประจำ นางสาวสุภาวดี    ยิ้มน้อย
3
การประยุกต์ใช้เทคนิคการสำรวจระยะไกล แบบจำลองมาร์คอฟ เพื่อทำนาย
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ำกรณี ศึกษาลุ่มน้ำลำตะคอง ตอนบน
ดร.สุดธิดา  เปลี่ยนคารมย์    ธนสินทรัพย์
นางสาวสุชญา     สุทธิวรรณกุล
4
การปรับกระบวนทัศน์เพื่อการพัฒนาองค์กร รุ่นที่ 9 นายวิภู    บุษบัน
นางสาวสุมน    ทั้วสุภาพ
5
การพัฒนาตนและร่วมใจพัฒนาทีมงานเพื่อความสำเร็จขององค์กร รุ่นที่1 นางสาวอำมร  สะมะบุบ
นาวสาวสุภาวดี    ยิ้มน้อย  
6
ความรู้ความเข้าใจในงานชลประทานเบื้องต้น นางสาวสุภาวดี    ยิ้มน้อย
7
ความเสี่ยงและธรรมมาภิบาลในการบริหารงานพัสดุ นางทิพย์พวรรณ    นิลพลับ
8
คุณธรรมและจริยธรรมในระบบข้าราชการยุคใหม่ นางสาวสุภาวดี    ยิ้มน้อย
9
ยุทธศาสตร์การทำงานให้มีประสิทธิภาพ รุ่นที่12 นายวิชิต    ปันวงค์
10
รายงานสรุปผลการฝึกอบรม การทบทวนการปฎิบัติงานเพื่อสรุป บทเรียนจากการทำงานเป็นทีม รุ่นที่1 นางศิริรัตน์     ใหญ่นอก
นายสุประวัติ     ชยาทิกุล
11
องค์ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติเพื่องานชลประทาน นางสาวธนกร    จาตะวงษ์
นางสาวอรุณี    ทองสกุล
นางดรรชณี    เฉยเพ็ชร
 
     

ทีมงานจัดการความรู้  สำนักบริหารโครงการ
811 กรมชลประทาน ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ  10300
โทร. 0-2243-6934  ภายใน 2773, 2774  โทรสาร 0-2243-6934
ออกแบบและพัฒนาโดย    น.ส.สุวจี สีหาบุญ
E-mail : suwagee@hotmail.com