หน้าหลัก KM สำนักบริหารโครงการ คณะทำงานฯ KM แผนจัดการความรู้ สำนักบริหารโครงการ รายงานการประชุม KM รายงานความก้าวหน้า ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
     สำนักบริหารโครงการ
     สรุปบทเรียนตามภารกิจ
     สรุปบทเรียนอบรม/สัมมนา
     ความรู้จากการปฏิบัติงาน
     กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
     35 คลังความรู้
คลังความรู้ rid
rid CoP
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
thaicid
Web TKC
 
เริ่มวันที่ 16 มีนาคม 2553
 
 
สรุปบทเรียนจากการปฏิบัติงาน
 
 
 
เรื่อง
เจ้าของ
ไฟล์
1
ความรู้ด้านการจัดทำเว็บเพจโดยใช้โปรแกรม Dreamweaver MX คณะทำงานพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ สำนักบริหารโครงการ
2
JavaScript คณะทำงานพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ สำนักบริหารโครงการ
3
เทคนิคการใช้งานโปรแกรม AutoCAD & ArcView คุณวิวัฒน์  ฉัตรชัยสุริยา
     
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

     

ทีมงานจัดการความรู้  สำนักบริหารโครงการ
811 กรมชลประทาน ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ  10300
โทร. 0-2243-6934  ภายใน 2773, 2774  โทรสาร 0-2243-6934
ออกแบบและพัฒนาโดย    น.ส.สุวจี สีหาบุญ
E-mail : suwagee@hotmail.com