หน้าหลัก KM สำนักบริหารโครงการ คณะทำงานฯ KM แผนจัดการความรู้ สำนักบริหารโครงการ รายงานการประชุม KM รายงานความก้าวหน้า ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
     สำนักบริหารโครงการ
     สรุปบทเรียนตามภารกิจ
     สรุปบทเรียนอบรม/สัมมนา
     ความรู้จากการปฏิบัติงาน
     กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
     35 คลังความรู้
คลังความรู้ rid
rid CoP
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
thaicid
Web TKC
 
เริ่มวันที่ 16 มีนาคม 2553
 
   
 

           ปี 2553
 
 
  ความรู้ในการจัดทำ Web  
 
 
           ปี 2551 - 2552
กลุ่มงานวางโครงการ 1 ( 7 องค์ความรู้)  
กลุ่มงานบริหารข้อมูลและแผนโครงการ ( 2 องค์ความรู้)  
กลุ่มเศรษฐกิจและสังคม ( 3 องค์ความรู้)  
กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม 1 ( 4 องค์ความรู้)  
กลุ่มมาตรฐานวางโครงการ ( 4 องค์ความรู้)  
ส่วนบริหารโครงการเงินกู้และเงินช่วยเหลือ ( 4 องค์ความรู้)  
ฝ่ายโครงการเงินกู้ ( 11 องค์ความรู้)  
ส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ ( 6 องค์ความรู้)  
     
 
 
 

 

 

 

     

ทีมงานจัดการความรู้  สำนักบริหารโครงการ
811 กรมชลประทาน ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ  10300
โทร. 0-2243-6934  ภายใน 2773, 2774  โทรสาร 0-2243-6934
ออกแบบและพัฒนาโดย    น.ส.สุวจี สีหาบุญ
E-mail : suwagee@hotmail.com