หน้าหลัก KM สำนักบริหารโครงการ คณะทำงานฯ KM แผนจัดการความรู้ สำนักบริหารโครงการ รายงานการประชุม KM รายงานความก้าวหน้า ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
     สำนักบริหารโครงการ
     สรุปบทเรียนตามภารกิจ
     สรุปบทเรียนอบรม/สัมมนา
     ความรู้จากการปฏิบัติงาน
     กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
     35 คลังความรู้
คลังความรู้ rid
rid CoP
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
thaicid
Web TKC
 
เริ่มวันที่ 16 มีนาคม 2553
 
 
   
รายการ
เอกสารประกอบ
ไฟล์เสียง
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
วันที่ 12 มีนาคม 2553
เรื่อง การจัดหาที่ดิน
โดย คุณธนา  สุวัฑฒน
วันที่ 19 มีนาคม 2553
เรื่อง การดำเนินงานมีส่วนร่วม : ปัญหาอุปสรรค
       สู่ความสำเร็จ
โดย กง.วค.1
วันที่ 26 มีนาคม 2553
เรื่อง การประยุกต์ใช้ Integrated Water Resource
        Management
(IWRM)
โดย  คุณฉวี   วงศประสิทธิพร
วันที่ 21 เมษายน 2553
เรื่อง โครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
       ชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม
       ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ
โดย  คุณเกื้อศักดิ์ ทาทอง  (กส.บก.)
วันที่ 23 เมษายน 2553
เรื่อง ระบบการจำแนกที่ดินเพื่อการชลประทาน (LAND CLASSIFICATION)
โดย  คุณสุพรรณี   จันทนโรจน์  (กง.กส.1)
วันที่ 30 เมษายน 2553
เรื่อง บทบาทด้านสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาแหล่งน้ำ
โดย คุณชัยวัฒน์    ลิมปวัฒน (กง.กส.2)
วันที่ 7 พฤษภาคม 2553
เรื่อง  Global Competency
โดย คุณสุนทราณี  สุขวัต (ผมต.)
เนื้อหาประกอบ
   
วันที่ 14 พฤษภาคม 2553
เรื่อง การดำเนินงานเชิงรุกสู่ความสำเร็จ
โดย คุณเกื้อกูล  กาญจนลาภ
เนื้อหาประกอบ
   
;วันที่ 18 มิถุนายน 2553 เวลา 09.00 น.
เรื่อง โครงการเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
โดย คุณทรงชัย  อิ่มพงษ์ (กง.วค.3)
   
วันที่ 25 มิถุนายน 2553 เวลา 09.00 น.
เรื่อง เทคนิคการใช้งานโปรแกรม AutoCAD & ArcView
โดย คุณวิวัฒน์  ฉัตรชัยสุริยา
   
วันที่ 16 กรกฎาคม 2553 เวลา 09.00 น.
การถอดความรู้   เรื่อง  กระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
โดย กลุ่มงานวางโครงการ 4
   
 
วันที่ 23 กรกฎาคม 2553 เวลา 09.00 น.
เรื่อง System thinking
โดย คุณพิรญาณ์  ศรีสวัสดิ์
   
 
วันที่ 30 กรกฎาคม 2553 เวลา 09.00 น.
การถอดความรู้ เรื่อง กระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมขอ
งประชาชน โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านใบ้และโครงการอ่างเก็บน้ำคลองยะรม
โดย กลุ่มงานวางโครงการ 3
   
วันที่ 20 สิงหาคม 2553 เวลา 09.00 น.
เรื่อง ทักษะการเป็นวิทยากร
โดย ผวค. และคุณพัชรวีร์  สุวรรณิก
   
วันที่ 27 สิงหาคม 2553 เวลา 09.00 น.
เรื่อง PMQA
โดย คุณพัชรวีร์ และ กม.บก.
     
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 09.30 น.
ห้องประชุมกลุ่มงานวางโครงการ 3 สำนักบริหารโครงการ
เรื่อง การใช้ Microsoft Word ขั้น Advance เพื่อปรับปรุง
       ประสิทธิภาพ การเขียนรายงาน
โดย คุณฉวี  วงศ์ประสิทธิพร
   
วันที่ 25 มีนาคม 2554 เวลา 09.30 น.
ห้องประชุมกลุ่มงานวางโครงการ 3 สำนักบริหารโครงการ
เรื่อง การใช้หลัการ Mind Map ในการร่างแนวความคิดและ
      นำเสนอผลงาน
โดย คุณฉวี  วงศ์ประสิทธิพร
     
       
     

ทีมงานจัดการความรู้  สำนักบริหารโครงการ
811 กรมชลประทาน ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ  10300
โทร. 0-2243-6934  ภายใน 2773, 2774  โทรสาร 0-2243-6934
ออกแบบและพัฒนาโดย    น.ส.สุวจี สีหาบุญ
E-mail : suwagee@hotmail.com