หน้าหลัก KM สำนักบริหารโครงการ คณะทำงานฯ KM แผนจัดการความรู้ สำนักบริหารโครงการ รายงานการประชุม KM รายงานความก้าวหน้า สื่อประชาสัมพันธ์ KM สำนักบริหารโครงการ
     สำนักบริหารโครงการ
     สรุปบทเรียนตามภารกิจ
     สรุปบทเรียนอบรม/สัมมนา
     ความรู้จากการปฏิบัติงาน
     กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
     35 คลังความรู้
คลังความรู้ rid
rid CoP
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
thaicid
Web TKC
 
เริ่มนับวันที่ 16 มีนาคม 2553
 
   
 
ปฏิทินกิจกรรม KM สำนักบริหารโครงการ
วัน  เดือน  ปี
กิจกรรม
15 -19 กุมภาพันธ์ 2553
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดทำเว็บไซต์ ณ. ห้องประชุมส่วนเงินกู้ฯ เวลา 13.00 - 15.00 น.
12 มีนาคม 2553
กิจกรรม KM Day เรื่อง การจัดหาที่ดิน โดย ผวค. ณ.ห้องประชุม 2 สำนักบริหารโครงการ
เวลา 09.00 - 10.00 น.
19 มีนาคม 2553
กิจกรรม KM Day เรื่อง การดำเนินงานมีส่วนร่วม : ปัญหาอุปสรรคสู้ความสำเร็จ โดย กง.วค. 1 ณ.ห้องประชุม 2
สำนักบริหารโครงการ เวลา 09.00 - 10.00 น.
26 มีนาคม 2553
กิจกรรม KM Day เรื่อง การประยุกต์ใช้ Integrated Water Resourec Management
โดย คุณฉวี  วงศประสิทธิพร ( กง.วค.2) ณ.ห้องประชุม 2 สำนักบริหารโครงการ เวลา 09.00 - 10.00 น.
21 - 23 เมษายน 2553
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดทำเว็บไซต์ รุ่น 2 ณ. ห้อง 405 อาคารศูนย์วิศวกรรมชลประทาน (IEC)
เวลา 09.00 -12.00 น.
23 เมษายน 2553
กิจกรรม KM Day โดย กง.กส.1 ณ. ห้องประชุม 2 สำนักบริหารโครงการ เวลา 08.30 - 09.30 น.
30 เมษายน 2553
กิจกรรม KM Day โดย กง.กส.2 ณ.ห้องประชุม 2 สำนักบริหารโครงการ เวลา 08.30 - 09.30 น.
7 พฤษภาคม 2553
กิจกรรม KM Day โดย ผมต. ณ ห้องประชุม 2 สำนักบริหารโครงการ เวลา 09.00 - 10.00 น.
10 พฤษภาคม 2553
กิจกรรม KM Day เรื่อง การดำเนินงานเชิงรุกสู่ความสำเร็จ โดย คุณเกื้อกูล  กาญจนลาภ
ณ. ห้องประชุม 2 สำนักบริหารโครงการ เวลา 09.00-10.00 น.
ประชุม KM Team ครั้งที่ 1/2553 ณ. ห้องประชุม 2 สำนักบริหารโครงการ เวลา 13.30 - 15.00 น.
27 พฤษภาคม 2553
กิจกรรม KM Day เรื่อง การประยุกต์แนวคิดด้านการมีส่วนร่วมในงานประเมินผลโครงการพัฒนาแหล่งนำ
โดย กป.บก. ณ ห้องประชุม 2 สำนักบริหารโครงการ
   
 
 
 
 
 
     

ทีมงานจัดการความรู้  สำนักบริหารโครงการ
811 กรมชลประทาน ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ  10300
โทร. 0-2243-6934  ภายใน 2773, 2774  โทรสาร 0-2243-6934
ออกแบบและพัฒนาโดย    น.ส.สุวจี สีหาบุญ
E-mail : suwagee@hotmail.com