หน้าหลัก KM สำนักบริหารโครงการ คณะทำงานฯ KM แผนจัดการความรู้ สำนักบริหารโครงการ รายงานการประชุม KM รายงานความก้าวหน้า ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
     สำนักบริหารโครงการ
     สรุปบทเรียนตามภารกิจ
     สรุปบทเรียนอบรม/สัมมนา
     ความรู้จากการปฏิบัติงาน
     กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
     35 คลังความรู้
คลังความรู้ rid
rid CoP
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
thaicid
Web TKC
 
เริ่มวันที่ 16 มีนาคม 2553
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

              35 คลังความรู้
สำนักเลขานุการกรม
ีกองการเงินและบัญชี
กองกฎหมายและที่ดิน  
กองแผนงาน  
กองพัสด  
ศูนย์สารสนเทศ  
สำนักเครื่องจักรกล  
สำนักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคล  
สำนักวิจัยและพัฒนา  
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา  
สำนักออกแบบวิศวกรรม  
สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ  
สำนักโครงการขนาดใหญ่  
สำนักจัดรูปที่ดินกลาง  
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  
กลุ่มตรวจสอบภายใน  
กลุ่มกิจกรรมพิเศษ  
สชป.1 จ.เชียงใหม่  
สชป.2 จ.ลำปาง  
สชป.3 จ.พิษณุโลก  
สชป.4 จ.กำแพงเพชร  
สชป.5 จ.อุดรธาน  
สชป.6 จ.ขอนแก่น  
สชป.7 จ.อุบลราชธาน  
สชป.8 จ.นครราชสีมา  
สชป.9 จ.ชลบุรี  
สชป.10 จ.ลพบุรี
 
สชป.11 จ.นนทบุรี  
สชป.12 จ.ชัยนาท  
สชป.13 จ.กาญจนบุร  
สชป.14 จ.ประจวบคีรีขันธ  
สชป.15 จ.นครศรีธรรมราช  
สชป.16 จ.สงขลา  
สชป.17 จ.นราธิวาส  
สถาบันพัฒนาการชลประทาน  

 

     

ทีมงานจัดการความรู้  สำนักบริหารโครงการ
811 กรมชลประทาน ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ  10300
โทร. 0-2243-6934  ภายใน 2773, 2774  โทรสาร 0-2243-6934
ออกแบบและพัฒนาโดย    น.ส.สุวจี สีหาบุญ
E-mail : suwagee@hotmail.com