คณะทำงานฯ KM แผนจัดการความรู้ สำนักบริหารโครงการ รายงานการประชุม KM รายงานความก้าวหน้า ปฏิทินกิจกรรม KM สำนักบริหารโครงการ สื่อประชาสัมพันธ์ KM สำนักบริหารโครงการ
     สำนักบริหารโครงการ
     สรุปบทเรียนตามภารกิจ
     สรุปบทเรียนอบรม/สัมมนา
     ความรู้จากการปฏิบัติงาน
     กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
     ติดต่อเรา
     35 คลังความรู้
คลังความรู้ rid
rid CoP
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
thaicid
Web TKC
 
เริ่มวันที่ 16 มีนาคม 2553
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่
12-Jun-2012 17:46
 
เอกสารประกอบการประชุม
ระดมความคิดเห็นการกำหนด
ประเภทโครงการหรือกิจกรรม
ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้าน
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร
ธรรมชาติและสุขภาพ
 
 
 
กิจกรรม KMday สำนักบริหารโครงการ
 
 
ระหว่างวันที่ 13 - 15 มิถุนายน 2555
 
 
 
 
เกณฑ์ประเมินการจัดการความรู้ ระดับสำนักบริหารโครงการ (KMA 2012)
กระบวนการงานที่สำคัญของ สำนักบริหารโครงการ
การจัดตั้ง COP "ชุมชนดนตรีไทย สบก."
การเผยแพร่ข้อมูลผ่าน Web Site สำนักบริหารโครงการ
แผนจัดการความรู้สำนักบริหารโครงการประจำปีงบประมาณ 2555
ผลการดำเนินการจัดการความรู้สำนักบริหารโครงการ ปีงบประมาณ 2555
แนวทางในการบรรเทาอุทกภัย (โดย นายวีระชัย  ชูพิศาลยโรจน์)  
ผลการดำเนินการจัดการความรู้สำนักบริหารโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (รอบตุลาคม 2553 - กันยายน 2554)    
แผนการจัดการความรู้สำนักบริหารโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
 
 
   
 
เรื่อง การก่อสร้างเขื่อนลำพระเพลิง
วันที่ 8 มีนาคม 2555
ห้องประชุม 2 สำนักบริหารโครงการ
โดย Mr. Richard Meehan ผู้เชี่ยวชาญด้านดิน
   
เรื่อง การใช้หลัการ Mind Map ในการร่างแนวความคิดและ
      นำเสนอผลงาน
วันที่ 25 มีนาคม 2554 เวลา 09.30 น.
ห้องประชุมกลุ่มงานวางโครงการ 3 สำนักบริหารโครงการ
โดย คุณฉวี  วงศ์ประสิทธิพร
 
 
 
   
เรื่อง โครงการเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 18 มิถุนายน 2553 เวลา 09.00 น.
ห้องประชุม 2 สำนักบริหารโครงการ
โดย คุณทรงชัย  อิ่มพงษ์ (กง.วค.3)
   
       
   
 
คณะทำงานพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของ สบก.
จัดการอบรมแลกเปลี่ยนความรู้โปรแกรม Macromedia Flash MX
ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2553 ห้อง IEC 405
มีผู้เข้าอบรม ร่วม 22 คน
 
 
 
"มุ่งบริหารจัดการความรู้ พัฒนา
เครือข่ายและศูนย์กลางการเรียนรู้
โดยใช้วิธีการ และเทคโนโลยีที่
เหมาะสม เพื่อความเป็นเลิศ
ด้านบริหารจัดการน้ำ อย่างยั่งยืน"

 
ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์
ผู้บริหารจัดการความรู้
(Chief Knowledge Officer)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

ทีมงานจัดการความรู้  สำนักบริหารโครงการ
811 กรมชลประทาน ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ  10300
โทร. 0-2243-6934  ภายใน 2773, 2774  โทรสาร 0-2243-6934
ออกแบบและพัฒนาโดย    น.ส.สุวจี สีหาบุญ
E-mail : suwagee@hotmail.com