ผอ.งบ.ได้รับเชิญจาก FutureGov Asia Pacific magazine the organiser  เข้าร่วมประชุม GovCFO 2013
และได้ รับรางวัล CovCFO Awards 2013
เมื่อ วันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2556 
ณ อังสนาลากูน่า จ.ภูเก็ต
 
   
   
  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัตการหลักสูตร " การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐ "
สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
   
  Down load เอกสารประกอบการบรรยาย
   
 
   
  โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ"
กองการเงินและบัญชี
   
  หนังสือขออนุมัติโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ"
   
 
   
   
 
การประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA)
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2555
   
 
   
 
   
   
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัตการหลักสูตร " การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐ "
กองการเงินและบัญชี ร่วมกับ กรมบัญชีกลาง
   
 
   
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐ"
เมื่อวันที่ 16 และ 17 กรกฎาคม 2555

 


       

 

ออกแบบและพัฒนาโดย  คณะทำงาน KM
กองการเงินและบัญชี  กรมชลประทาน
 

โทร. 0-2241-5060  หรือ ภายใน 2336