ประมวลภาพกิจกรรมปีงบประมาณ 2554

กองการเงินและบัญชีเข้าร่วมกิจกรรม PLAY&LEARN เพลินๆ ไปKM สพบ.

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2554

การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับคู่มือการตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชหาร

ในราชอาณาจักร ณห้องประชุมกองการเงินและบัญชี

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2554

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐ 5 ภูมิภาคกับบุคลากรกองการเงินและบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

เมื่อวันที่ 27 - 28 สิงหาคม 2554

 

CKO และประธาน KM กองการเงินและบัญชี

เข้าร่วมงานวัน KM Day ของสำนักเลขานุการกรม

เมื่อวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2554

กรมบัญชีกลาง ร่วม กับ กรมชลประทาน

จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร"การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐ"ระดับชำนาญการ

รุ่นที่ 1/2554 ระหว่างวันที่ 15-25 สิงหาคม 2554

ณ ห้องประชุม 5 อาคารวิชาการ กรมชลประทาน

คณะกรรมการกองการเงินและบัญชี ตรวจกิจกรรม 5 ส.

ทุกกลุ่ม/ฝ่าย วันที่ 10 สิงหาคม 2554

ท่าน ผอ.งบ.เปิดกิจกรรม Big Cleanning day( 5ส. ) กองการเงินและบัญชี

ระหว่างวันที่ 8-10 สิงหาคม 2554 เพื่อถวายแด่สมเด็จพระราชินีเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

ประธาน KM ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม Big Cleanning day

ระหว่างวันที่ 8-10 สิงหาคม 2554 เพื่อถวายแด่สมเด็จพระราชินีเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

ผอ.งบ.นำคณะเจ้าหน้าที่กองการเงินและบัญชี เข้าร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ ณ โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2554เวลา 14.00 น

 

งาน KM กองการเงินและบัญชี ณ ห้องน้ำทิพย์ สโมสารกรมชลประทานสามเสนเมื่อ วันที่ 7 กรกฎาคม 2554


วันที่ 6 กรกฎาคม 2554

ประธาน KM พร้อมคณะทำงานเชิญชวนเจ้าหน้าที่กองการเงินและบัญชี

เข้าร่วมงาน KM ประจำปีงบประมาณ 2554 ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2554

 

ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงาน KM
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี 
ประจำปีงบประมาณ 2554
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2554
กรมชลประทานจัดงาน 109 ปี กรมชลประทาน
ณ กรมชลประทาน ปากเกร็ด
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2554
ผอ.งบ. เข้ารับรางวัลบุคคลดีเด่นด้านการจัดการความรู้ (KM POP AWARD 2010)
และรางวัลหน่วยงานดีเด่นในด้านการจัดนิทรรศการ (RID INNOVATION & COMPETENCY 2010)
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2554
ประชุม KMย่อย
ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี 
ประจำปีงบประมาณ 2554
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2554
 ออกแบบและพัฒนาโดย  คณะทำงาน KM
กองการเงินและบัญชี  กรมชลประทาน
โทร. 0-2241-5060  หรือ  ภายใน 2336