บุคคลดีเด่น KMA 2010


KMA 2010

KMA 2011

KMA 2012

รางวัล "หน่วยงานจัดนิทรรศการดีเด่น KM DAY 2013"

CKO กองการเงินและบัญชีน.ส.ทิพาภรณ์ วชิราภากร
ผู้บริหารจัดการความรู้

“เรียนรู้คู่การปฏิบัติงาน  สร้างมาตรฐานการทำงาน และบริการที่เป็นเลิศ”
เกี่ยวกับ CKO กองการเงินและบัญชี

สาระน่ารู้

วีดีทัศน์และเอกสารประกอบการฝึกอบรมที่ดำเนินการจัดตามปีงบประมาณ พ.ศ.2557
(เฉพาะหลักสูตรที่ไม่สงวนลิขสิทธิ์)สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
ความรู้ประกันสังคม 2 กองทุน
การคุ้มครองผู้ประกันตนมาตรา40
การจัดส่งรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 170 ของเงินนอกงบประมาณ หน่วยเบิกจ่าย ส่วนภูมิภาค
   
   
   
 
สาระน่ารู้ทั้งหมด

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 
 
 
 
 
 
 
 
 

KM BUDDY

กิจกรรมดูงาน จากหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก
กิจกรรมโครงการสอนงาน และอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากร
KM DAY

KM Week กองการเงินและบัญชี

กิจกรรม 5 ส
กิจกรรมถอดความรู้ผู้เกษียณอายุราชการ

แผนผังความรู้

คู่มือปฏิบัติงาน

ระเบียบ คำสั่ง แนวทาง

บทความ ผลงานทางวิชาการ ภายในหน่วยงาน

สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการ
 
 
 
 
 
 

บทความ ผลงานทางวิชาการ ภายนอกหน่วยงาน

องค์ความรู้ที่ได้จากแผนการจัดการความรู้ที่ผ่านมา

ผลงานวิจัย ผลการศึกษา

สรุปบทเรียนแผนงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ

สรุปผลการอบรม สัมนา ดูงาน

องค์ความรู้ที่ได้จากการถอดความรู้ เรื่องเล่า ชุมชนนักปฏิบัติ และอื่นๆ

สื่อการเรียนรู้ สื่อเผยแพร่ความรู้

นวัตกรรม

ออกแบบและพัฒนาโดย
ทีมงานจัดการความรู้ กองการเงินและบัญชี กรมชลประทาน
โทรศัพท์ 0-2241-5060 ภายใน 2336