บุคคลดีเด่น KMA 2010


KMA 2010

KMA 2011

KMA 2012

รางวัล "หน่วยงานจัดนิทรรศการดีเด่น KM DAY 2013"

CKO กองการเงินและบัญชีน.ส.ทิพาภรณ์ วชิราภากร
ผู้บริหารจัดการความรู้

“เรียนรู้คู่การปฏิบัติงาน  สร้างมาตรฐานการทำงาน และบริการที่เป็นเลิศ”
เกี่ยวกับ CKO กองการเงินและบัญชี

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

โครงการวันแลกเปลี่ยนความรู้
KM DAY

กิจกรรม 5 ส

โครงการกิจกรรมการประชุมทางวิชาการ

กิจกรรมถอดความรู้

แผนผังความรู้

คู่มือปฏิบัติงาน

ระเบียบ คำสั่ง แนวทาง

บทความ ผลงานทางวิชาการ ภายในหน่วยงาน

 
สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการ
 
 
 
 

บทความ ผลงานทางวิชาการ ภายนอกหน่วยงาน

องค์ความรู้ที่ได้จากแผนการจัดการความรู้ที่ผ่านมา

ผลงานวิจัย ผลการศึกษา

สรุปบทเรียนแผนงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ

สรุปผลการอบรม สัมนา ดูงาน

องค์ความรู้ที่ได้จากการถอดความรู้ เรื่องเล่า ชุมชนนักปฏิบัติ และอื่นๆ

สื่อการเรียนรู้ สื่อเผยแพร่ความรู้

นวัตกรรม

ออกแบบและพัฒนาโดย
ทีมงานจัดการความรู้ กองการเงินและบัญชี กรมชลประทาน
โทรศัพท์ 0-2241-5060 ภายใน 2336