การศึกษาวิจัยชุดควบคุมเครื่องจักรกลไฟฟ้าของกรมชลประทาน โดยใช้ Input จากระบบไฟฟ้าแบบซิงเกิลเฟสแปลงเป็นไฟฟ้าแบบ 3 เฟส 

โดยคุณนที ถนอมวงษ์ และคุณปัญจศักดิ์ เทพอวยพร

 

      การศึกษาวิจัยชุดควบคุมเครื่องจักรกลไฟฟ้าของกรมชลประทาน โดยใช้ Input จากระบบไฟฟ้า     แบบซิงเกิลเฟสแปลงเป็นไฟฟ้าแบบ ๓ เฟสนี้    สืบเนื่องมาจากทางคณะทำงานได้รับทุนในการดำเนินการจากมูลนิธิชัยพัฒนาในการพัฒนาชุดควบคุมดังกล่าว เพื่อให้สามารถควบคุมเครื่องกลเติมอากาศมูลนิธิชัยพัฒนาชนิด ๓ เฟสในพื้นที่ที่มีเพียงระบบไฟฟ้าแบบซิงเกิลเฟสได้ และโดยหลักการเดียวกันนี้ยังสามารถประยุกต์ใช้ชุดควบคุมดังกล่าวกับเครื่องจักรกลไฟฟ้าอื่นๆ ที่ใช้งานในภารกิจของกรมชลประทานได้ด้วย เช่น เครื่องสูบน้ำ ชุดเกียร์มอเตอร์ของเครื่องกว้านบานระบายและเครื่องผลักดันน้้ำ ซึ่งโดยปกติการใช้งานเครื่องจักรกลไฟฟ้าของกรมชลประทานที่ใช้ต้นกำลังจากมอเตอร์ ๓ เฟส ๓๘๐ โวลต์ ขนาดเล็กในพื้นที่ที่มีเพียงระบบไฟฟ้า   แบบซิงเกิลเฟส ๒๒๐ โวลต์นั้นไม่สามารถทำได้ จากสถานการณ์อุทกภัยของประเทศไทย     เมื่อปีพ.ศ.๒๕๕๔ จะเห็นว่าในหลายพื้นที่ที่ประสบปัญหาอุทกภัยนั้น กรมชลประทานไม่สามารถดาเนินการระบายน้ำโดยการสูบน้าด้วยไฟฟ้าเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ เนื่องจากในพื้นที่ไม่มีระบบไฟฟ้าแบบ ๓ เฟส ทำให้ไม่สามารถใช้งานเครื่องสูบน้้ำด้วยไฟฟ้าและเครื่องผลักดันน้าแบบ ๓ เฟสได้ ดังนั้น การพัฒนาชุดควบคุมไฟฟ้านี้ช่วยให้กรมชลประทานสามารถใช้งานเครื่องจักรกลไฟฟ้าที่มีอยู่เหล่านี้ได้อย่างคุ้มค่า

ดาวน์โหลดเอกสาร.pdf