วิสัยทัศน์การจัดการความรู้ "กรมชลประทานมุ่งจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้"

ค้นหาในศูนย์ความรู้กลาง

เข้าสู่ระบบเพิ่มองค์ความรู้

ผู้เยี่ยมชมขณะนี้

มี 21 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้เยี่ยมชม

09858097
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
All days
72
863
2950
9849134
21064
21848
9858097
Your IP: 3.232.96.22
Server Time: 2021-01-21 00:53:20

Author

ทีมงานจัดการความรู้2

แสดง # 
ชื่อ Modified date ฮิต
KM Site Visit 2015 ณ สำนักชลประทานที่ 1 13 มีนาคม 2558 1268
KM Site Visit ๒๐๑๕ ณ สำนักงานชลประทานที่ ๒ 13 มีนาคม 2558 977
KM Site Visit ๒๐๑๕ ณ สำนักงานชลประทานที่ 4 13 มีนาคม 2558 1159
KM Site visit 2015 ณ สำนักงานชลประทานที่ 3 13 มีนาคม 2558 1076
KM Refreshing Course รุ่น 2 13 มีนาคม 2558 905
KM Team ต้อนรับคณะกองทัพเรือ เข้าดูงานด้านการจัดการความรู้ ของกรมชลประทาน ณ กรมชลประทาน สามเสน 17 มิถุนายน 2557 2918
แนวทาง การจัดระบบการควบคุมภายใน 03 มีนาคม 2558 1177
คู่มือ ระบบรับและนำส่ง Web Online 03 มีนาคม 2558 1269
คู่มือ การปฏิบัติงานการเบิกจ่าย ผ่าน GFMIS Web Online 03 มีนาคม 2558 2497
คู่มือการปฏิบัติงาน การรักษามาตรฐาน ระยะเวลาให้บริการด้านการเบิกจ่าย 03 มีนาคม 2558 1049
ผังบัญชีมาตรฐาน กรมชลประทาน 03 มีนาคม 2558 1318
คู่มือ การตรวจสอบค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการ ชั่วคราวในประเทศ 03 มีนาคม 2558 1092
คู่มือ การจัดวางระบบควบคุมภายใน กรมชลประทาน 03 มีนาคม 2558 1622
คู่มือการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการ 03 มีนาคม 2558 1734
คู่มือติดต่อราชการ กองการเงินและบัญชี 03 มีนาคม 2558 960
คู่มือปฏิบัติงานในระบบ BIS 03 มีนาคม 2558 2314
คู่มือหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกขึ้นบัญชี เป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างก่อสร้าง "งานก่อสร้างชลประทาน" ด้านฐานะการเงิน 03 มีนาคม 2558 979
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 03 มีนาคม 2558 960
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2503 03 มีนาคม 2558 1132
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2511 03 มีนาคม 2558 914
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2517 03 มีนาคม 2558 861
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2534 03 มีนาคม 2558 1078
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2543 03 มีนาคม 2558 977
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 03 มีนาคม 2558 1735
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 03 มีนาคม 2558 996
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2536 03 มีนาคม 2558 916
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543 03 มีนาคม 2558 1738
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 03 มีนาคม 2558 2164
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2546 03 มีนาคม 2558 1201
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2550 03 มีนาคม 2558 16284
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 03 มีนาคม 2558 1004
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 03 มีนาคม 2558 631
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 03 มีนาคม 2558 645
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 03 มีนาคม 2558 660
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550 03 มีนาคม 2558 645
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550 03 มีนาคม 2558 618
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 03 มีนาคม 2558 849
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 03 มีนาคม 2558 838
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 03 มีนาคม 2558 820
การบัญชีต้นทุนกับการบริหารราชการไทย 03 มีนาคม 2558 686
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 05 มีนาคม 2558 739
การจัดทำบัญชีต้นทุนและการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย 03 มีนาคม 2558 904
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล 05 มีนาคม 2558 701
คำศัพท์ที่ใช้ในระบบ GFMIS 03 มีนาคม 2558 2231
ค่าเช่าบ้านข้าราชการ 05 มีนาคม 2558 1089
การผ่อนชำระหนี้ของเจ้าหน้าที่ต่อหน่วยงานภาครัฐ กรณี เจ้าหน้าที่กระทำผิดต่อทางราชการ หรือได้รับเงินเกินสิทธิ / ไม่มีสิทธิ 03 มีนาคม 2558 1082
ค่าธรรมเนียมศาลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี 05 มีนาคม 2558 681
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 05 มีนาคม 2558 741
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ 05 มีนาคม 2558 780
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 05 มีนาคม 2558 642
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 05 มีนาคม 2558 671
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการติดตามการมอบอำนาจ ในการตัดสินใจด้านการเงินและบัญชี 05 มีนาคม 2558 660
สรุปการศึกษาวิเคราะห์ ปัญหาและการแก้ไขข้อผิดพลาด ระบบสินทรัพย์ถาวรในระบบ GFMIS ของกรมชลประทาน 05 มีนาคม 2558 818
รายงานการประเมินผลโครงการสัมมนา เรื่อง การถ่ายทอดตัวชี้วัดแผนยุทธศาตร์ ระดับสำนัก กอง สู่ระดับบุคคล 05 มีนาคม 2558 632
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ ต่อการบริการของเจ้าหน้าที่กองการเงินและบัญชี 05 มีนาคม 2558 622
สรุปรายงานผลสำรวจความพึงพอใจการใช้บัตรเครดิต และผลการปรับปรุงกระบวนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 05 มีนาคม 2558 651
สรุปรายงานผลสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการกองการเงินและบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 05 มีนาคม 2558 652
สิทธิพิเศษของหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจ 03 มีนาคม 2558 1277
คู่มือการตรวจสอบเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่าK) มติคณะรัฐมนตรีและหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง 03 มีนาคม 2558 3691
การบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง 03 มีนาคม 2558 1800
คู่มือการปฏิบัติงานด้านก่อสร้าง การบริหารสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง โดยการควบคุมงานเอง 03 มีนาคม 2558 1934
วิวัฒนาการเกี่ยวกับระเบียบการพัสดุ 05 มีนาคม 2558 1117
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 (ฉบับภาษาอังกฤษ) 05 มีนาคม 2558 2644
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถึงฉบับที่ 7) 05 มีนาคม 2558 1265
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 05 มีนาคม 2558 951
ราคามาตรฐาน 05 มีนาคม 2558 1079
กฎหมาย ระเบียบ วิธีการงบประมาณ 05 มีนาคม 2558 1238
หลักเกณฑ์ราคากลางของทางราชการ 05 มีนาคม 2558 1227
ระเบียบกระทรวงการคลัง 05 มีนาคม 2558 978
คู่มือการใช้ระบบสารสนเทศแหล่งน้ำและระบบชลประทาน (Web User Manual) 13 มีนาคม 2558 1218
คู่มือการใช้ระบบสารสนเทศแหล่งน้ำและระบบชลประทาน 13 มีนาคม 2558 1070
คู่มือการใช้งานโทรศัพท์ผ่านเครือข่าย VPN (VoIP) 13 มีนาคม 2558 835
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ 13 มีนาคม 2558 1063
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 13 มีนาคม 2558 842
คู่มือแบบจำลองเพื่อการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำบางนรา 13 มีนาคม 2558 875
การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Dreamweaver 8 13 มีนาคม 2558 998
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. ๒๔๘๔ 05 มีนาคม 2558 1195
เอกสารประกอบคำบรรยาย เรื่องการจัดหาที่ดินเพื่อการชลประทาน 05 มีนาคม 2558 1040
องค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ สำนักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน 05 มีนาคม 2558 1027
องค์ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครอง โดย ฝ่ายคดี สำนักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน 05 มีนาคม 2558 924
องค์ความรู้ฝ่ายนิติกรรมและสัญญา โดย ฝ่ายนิติกรรมและสัญญา สำนักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน 05 มีนาคม 2558 1006
องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานจัดหาที่ดินเพื่อการชลประทาน 05 มีนาคม 2558 927
แนวทางปฏิบัติกรณีทรัพย์สินของทางราชการได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ (๒๕๕๖) 05 มีนาคม 2558 1147
ด้านการปฏิบัติงานกระบวนการขออนุมัติจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทาน‏ (๒๕๕๗) 05 มีนาคม 2558 751
คำพิพากษาศาลปกครองเกี่ยวกับการกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทาน (๒๕๕๗) 05 มีนาคม 2558 771
เอกสารประกอบการจัดหาที่ดิน (๒๕๕๗) 05 มีนาคม 2558 872
การดำเนินงานด้านต่างๆ เกี่ยวกับระบบงบประมาณ 05 มีนาคม 2558 1177
คู่มือการ Download ระบบงานสารสนเทศ 05 มีนาคม 2558 896
ความรู้ PMQA หมวด 1 และ หมวด 2 05 มีนาคม 2558 891
คู่มือการปฏิบัติงาน กองแผนงาน ปี 2554 (ดูคู่มือออนไลน์ E-Book) 05 มีนาคม 2558 927
คู่มือการคำนวณค่าคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของตัวชี้วัดตามคำ รับรองปฏิบัติราชการ สำนัก / กอง 05 มีนาคม 2558 1083
รหัส GFMIS ด้านงบประมาณ 05 มีนาคม 2558 908
คู่มือการปฏิบัติงานกองแผนงาน 2551 05 มีนาคม 2558 917
คู่มือการปฏิบัติงานกองแผนงาน 2552 05 มีนาคม 2558 835
คู่มือการปฏิบัติงานกองแผนงาน 2553 05 มีนาคม 2558 902
คู่มือการปฏิบัติงานกองแผนงาน 2554 05 มีนาคม 2558 978
แบบฟอร์มการขออนุญาตผู้ใช้น้ำ 05 มีนาคม 2558 899
คู่มือปฏิบัติการด้านทางน้ำชลประทาน 05 มีนาคม 2558 1007
การขอใช้รถเช่า - ใช้ในราชการ 05 มีนาคม 2558 932
แผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 05 มีนาคม 2558 863
แผนปฏิบัติการประจำปี 2557 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 05 มีนาคม 2558 771
การวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบ ประมาณ (Part) 05 มีนาคม 2558 924
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2555-2558 กรมชลประทาน 05 มีนาคม 2558 754
แผนที่ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 05 มีนาคม 2558 2847
แผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน พ.ศ.2556-2559 05 มีนาคม 2558 1017
แนวทางปฏิบัติด้านแผนงานและโครงพิเศษ 05 มีนาคม 2558 834
แนวทางการปฏิบัติด้านการตรวจสอบ และติดตามผลงาน 05 มีนาคม 2558 736
คำสั่งด้านการบริหารพัสดุ การเจ้าหน้าที่ และการมอบอำนาจในการตัดสินใจ 05 มีนาคม 2558 690
การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก กอง 05 มีนาคม 2558 759
แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับเงินทุน หมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 05 มีนาคม 2558 708
ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนิน งานด้านงบประมาณ 05 มีนาคม 2558 660
สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกรม ชลประทาน 05 มีนาคม 2558 667
ระบบบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 05 มีนาคม 2558 815
รายการประกอบการจัดสรรงบ ประมาณรายจ่าย 05 มีนาคม 2558 663
ตารางแผนการดำเนินงานและแผนการ ใช้งบประมาณ ด้านการเตรียมความพร้อมโครงการ 05 มีนาคม 2558 881
แนวทางการดำเนินงานและกรอบการจัด สรรงบประมาณค่าเตรียมความพร้อมประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ผลผลิตที่ 2 และ ผลผลิตที่ 4 กรมชลประทาน 05 มีนาคม 2558 760
การกำหนดแนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่าย ประจำ งบประมาณ พ.ศ.2558 05 มีนาคม 2558 796
งบประมาณรายจ่ายและรายละเอียด ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ.2557 หลังผ่านวาระ 2-3 05 มีนาคม 2558 702
แนวทางการดำเนินงานด้านงบประมาณ(สำนักงบประมาณ) 05 มีนาคม 2558 761
ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 05 มีนาคม 2558 813
แนวทางการเร่งรัดการดำเนินงานและ การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2557 05 มีนาคม 2558 846
ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 05 มีนาคม 2558 696
แผนยุทธศาสตร์และคำรับรอง การปฏิบัติราชการ 05 มีนาคม 2558 599
ภาพรวม PMQA 05 มีนาคม 2558 705