วิสัยทัศน์การจัดการความรู้ "กรมชลประทานมุ่งจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้"

ค้นหาในศูนย์ความรู้กลาง

เข้าสู่ระบบเพิ่มองค์ความรู้

ผู้เยี่ยมชมขณะนี้

มี 20 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้เยี่ยมชม

09893375
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
All days
284
979
2061
9884880
1263
25911
9893375
Your IP: 34.237.124.210
Server Time: 2021-03-02 12:00:04

 

 

              4.  เตรียมความพร้อมรองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่และสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาความรู้

              5.  ส่งเสริมให้ใช้เครื่องการจัดการความรู้ในการจัดการความรู้ของหน่วยงานอย่างเหมาะสม   

                 6. กำหนดให้มีระบบการสรุปบทเรียนตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานย่อยและภาพรวมเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงคุณภาพการดำเนินงาน

              7. กำหนดระบบการกำกับ ตามตามการดำเนินการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง

2. แนวทางการจัดทำแผนการจัดการความรู้ ระดับสำนัก/กอง

     1. สำนัก/กองจัดทำแผนการจัดการความรู้ ระดับสำนัก/กองตามแนวทางที่ทีมงานจัดการความรู้                                                              

         กำหนดอย่างต่อเนื่อง ทุกปีงบประมาณ (รายละเอียดการจัดทำแผนตามคู่มือการจัดทำ

         แผนการจัดการความรู้)

    2. ถ่ายทอดแผนการจัดการความรู้ให้บุคลากรในหน่วยงานทราบและมีส่วนร่วมในการดำเนินการ

        อย่างเป็นระบบ

    3. ดำเนินการกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้อย่างครบถ้วน  และประเมินผลความสำเร็จการ

        ดำเนินการตามแผนเทียบกับเป้าหมายที่ระบุไว้ ทั้งในแบบฟอร์มที่ 1 และแบบฟอร์มที่ 2

    4. รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้ รอบ  9  เดือน  และ 12 เดือน

        ตามแนวทางที่กำหนด

3. การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ

    ประยุกต์ใช้การจัดการความรู้ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บริการ โดย

1.      สำรวจข้อมูลความต้องการของผู้รับบริการ

2.      วิเคราะห์ข้อมูลความต้องการเพื่อกำหนดแนวทาง/วิธีการให้บริการที่ตรงกับความต้องการ

3.      ประเมินผลความพึงพอใจ/ไม่พึงพอในในการรับบริการ

4.      พัฒนาช่องทางการเข้าถึงบริการของหน่วยงานเพื่อให้บริการที่เป็นเลิศ

4. การวัด วิเคราะห์ และจัดการความรู้

    1. พัฒนาระบบข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ของหน่วยงานให้เป็นเอกภาพ สามารถนำไปใช้  

       ประโยชน์ในการตัดสินใจบริหารงานได้อย่างเหมาะสม

    2. พัฒนาคลังความรู้ของหน่วยงานให้เป็นแหล่งจัดเก็บ  รวบรวมความรู้ ตลอดจนให้บริการ

        ความรู้แก่ผู้รับบริการได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง

    3. กำหนดระบบการรวบรวมองค์ความรู้  ประสบการณ์  ความเชี่ยวชาญของบุคลากรใน

       หน่วยงาน จัดเก็บ เผยแพร่ในคลังความรู้ โดยกำหนดหมวดหมู่อย่างชัดเจน  เข้าถึงได้ง่าย

    4. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อศึกษาแบบอย่างที่ดี และนำมา

       ประยุกต์ใช้ปรับปรุงการดำเนินการ

5. การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร

    1. พิจารณาแต่งตั้งทีมงานจัดการความรู้ของหน่วยงาน โดยให้ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงาน

       ย่อยทุกหน่วยงานในสำนัก/กอง เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินการอย่างทั่วถึง

    2. พัฒนาระบบการจูงใจ  สนับสนุนให้บุคลากรร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้อย่างเต็มใจ 

    3. พัฒนาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความรู้ ให้แก่บุคลากรในสำนัก/กอง เพื่อให้เห็น

        ถึงประโยชน์

   4. กำหนดแนวทางการนำความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม  หรือ

      นำไปสู่การพัฒนาต่อยอดได้  โดยมุ่งเน้นการใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจให้มีคุณภาพที่

      ดียิ่งขึ้น

   5. บูรณาการกิจกรรมการจัดการความรู้ให้เชื่อมโยงกับการสร้างความผาสุกของบุคลากรใน

      หน่วยงาน ซึ่งอาจต้องพิจารณาจากปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดความผาสุกของหน่วยงานเป็นข้อมูลที่

      สำคัญ

6. การปรับปรุงกระบวนงาน

      ใช้กระบวนการจัดการความรู้ในการปรับปรุงกระบวนการ/วิธีการทำงานทั้งภารกิจหลัก  และ  

      ภารกิจสนับสนุน