แนวทางการดำเนินงานและกรอบการจัดสรรงบประมาณค่าเตรียมความพร้อมประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ผลผลิตที่ 2 และ ผลผลิตที่ 4 กรมชลประทาน