คู่มือการคำนวณค่าคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของตัวชี้วัดตามคำ
รับรองปฏิบัติราชการ สำนัก / กอง