รายงานการประเมินผลโครงการสัมมนาเรื่อง การถ่ายทอดตัวชี้วัดแผนยุทธศาตร์ ระดับสำนัก กอง
สู่ระดับบุคคล