การผ่อนชำระหนี้ของเจ้าหน้าที่ต่อหน่วยงานภาครัฐ กรณี
เจ้าหน้าที่กระทำผิดต่อทางราชการ หรือได้รับเงินเกินสิทธิ / ไม่มีสิทธิ