ผู้บริหารการจัดการความรู้ ระดับสำนัก/กอง
(Chief Knowledge Officer หรือ CKO)

                           

  1. เลขานุการกรม                                                    เป็นผู้บริหารการจัดการความรู้ สลก.

  2. ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี                              เป็นผู้บริหารการจัดการความรู้ กงบ.

  3. ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดิน                         เป็นผู้บริหารการจัดการความรู้ สมด.

  4. ผู้อำนวยการกองแผนงาน                                     เป็นผู้บริหารการจัดการความรู้ กผง.

  5. ผู้อำนวยการกองพัสดุ                                          เป็นผู้บริหารการจัดการความรู้ กกพ.

  6. ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร                         เป็นผู้บริหารการจัดการความรู้ กพร.

  7. ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน                            เป็นผู้บริหารการจัดการความรู้ กตน.

  8. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน      เป็นผู้บริหารการจัดการความรู้ สสช.

  9. ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล                              เป็นผู้บริหารการจัดการความรู้ สคก.

10. ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่                 เป็นผู้บริหารการจัดการความรู้ สพญ.

11. ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง                เป็นผู้บริหารการจัดการความรู้ สพก.

12. ผู้อำนวยการสำนักจัดรูปที่ดินกลาง                           เป็นผู้บริหารการจัดการความรู้ สจก.       

13. ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล                   เป็นผู้บริหารการจัดการความรู้ สบค.

14. ผู้อำนวยการสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา      เป็นผู้บริหารการจัดการความรู้ สรธ.

15. ผู้อำนวยการสำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม    เป็นผู้บริหารการจัดการความรู้ สอบ.

16. ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ                           เป็นผู้บริหารการจัดการความรู้ สบก.

17. ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา                            เป็นผู้บริหารการจัดการความรู้ สวพ.

18. ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา          เป็นผู้บริหารการจัดการความรู้ สบอ.

19. ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร      เป็นผู้บริหารการจัดการความรู้ ศสส.

20. ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1-17                       เป็นผู้บริหารการจัดการความรู้ สชป.1-17