วิสัยทัศน์การจัดการความรู้ "กรมชลประทานมุ่งจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้"

ค้นหาในศูนย์ความรู้กลาง

เข้าสู่ระบบเพิ่มองค์ความรู้

ผู้เยี่ยมชมขณะนี้

มี 31 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้เยี่ยมชม

09889951
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
All days
986
1102
5071
9878507
23750
29168
9889951
Your IP: 3.239.33.139
Server Time: 2021-02-26 14:36:36

ทีมงานเครือข่ายการจัดการความรู้ (KM Team Work)

 

                   1. นางจันทิมา   ชูนุช                                                           ทีมงานเครือข่าย

                        นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ                          

                        สำนักงานเลขานุการกรม

                   2. นางสาวสมฤดี อุปกิจ                                                       ทีมงานเครือข่าย

                        นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ                          

                        สำนักงานเลขานุการกรม                                            

          3. นางสาวจุฑารัตน์   เงาแก้ว                                                  ทีมงานเครือข่าย

              นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ               

              กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

          4. นายชคพล   สิงห์โต                                                          ทีมงานเครือข่าย

              นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

              กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร                                                     

                   5. นางนวพร โรจน์เจริญวัฒนา                                                ทีมงานเครือข่าย

                        นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

                        กองการเงินและบัญชี

                   6. นางสาวธัญลักษณ์ เกษสถิตย์                                               ทีมงานเครือข่าย

                        เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

                        กองการเงินและบัญชี

                   7. นางสาวดวงพร สินธุฉาย                                                   ทีมงานเครือข่าย

                        นักวิชาการพัสดุชำนาญการ                               

                        กองพัสดุ

                   8. นางสาวอำพัน   สง่า                                                         ทีมงานเครือข่าย

                        นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ                             

                        กองพัสดุ

                   9. นางจันตรี    ประจำวงษ์                                                     ทีมงานเครือข่าย

                      นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

                      กองแผนงาน

                   10. นางสาวรวิสรา     รูปสวย                                                ทีมงานเครือข่าย

                        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

                        กองแผนงาน

                   11.นายอานนท์ ยิ้มแก้ว                                                       ทีมงานเครือข่าย

                        นิติกรชำนาญการ                                          

                        สำนักกฎหมายและที่ดิน

                   12. นายสุทธิพงษ์   กาญจนเกษร                                               ทีมงานเครือข่าย

                        นักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการ                        

                        สำนักกฎหมายและที่ดิน

                   13. นายพีระชาติ อุดาการ                                                      ทีมงานเครือข่าย

                        วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ                            

                        สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่                                    

                   14. นางจันทร์เพ็ญ เจริญจันทร์                                                  ทีมงานเครือข่าย

                        นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ                         

                        สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่

                   15. นายวรพล เดชสุวรรณ์                                                      ทีมงานเครือข่าย

                         วิศวกรชลประทานชำนาญการ

                        สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

                   16. นายวสันต์ โพธิ์ศรี                                                          ทีมงานเครือข่าย

                         นายช่างชลประทานชำนาญงาน

                        สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

                   17. นางไขแสง วิภาโตทัย                                                      ทีมงานเครือข่าย         
                   
    นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ                                         

                         ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

                   18. นายภาคภูมิ อิงคปรัชญากุล                                               ทีมงานเครือข่าย                     
                         วิศวกรไฟฟ้าสื่อสารชำนาญการพิเศษ                                              

                         ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

                   19. นายชัยวัฒน์ จันทวี                                                         ทีมงานเครือข่าย

                        วิศวกรโยธาชำนาญการ

                        สำนักบริหารโครงการ

                   20. นายสมพล สุนัยรัตนาภรณ์                                                 ทีมงานเครือข่าย

                        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

                        สำนักบริหารโครงการ

                   21. นายบุญธรรม ผลนา                                                           ทีมงานเครือข่าย

                        นายช่างชลประทานชำนาญงาน

                        สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง                                          

                   22. นายยุทธประวีร์ ขัติยวงศ์                                                   ทีมงานเครือข่าย

                        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

                        สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง

                   23. นางอรรคณา เกลี้ยงลำยอง                                                 ทีมงานเครือข่าย

                        นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

                        สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

                   24. นายอภิชาติ เมฆอัคฆกรณ์                                                  ทีมงานเครือข่าย                  

                        นิติกรชำนาญการ

                        สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล      

                   25. นายชัชชม ชมประดิษฐ์                                                    ทีมงานเครือข่าย

                        วิศวกรชลประทานชำนาญการพิเศษ

                        สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

                   26. นายไกรนิธี   รัตนธาดา                                                     ทีมงานเครือข่าย

                        นายช่างชลประทานชำนาญงาน                          

                        สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

                   27. นายพิเชษฐ รัตนปราสารทกุล                                              ทีมงานเครือข่าย

                        วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ                            

                        สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

                   28. นายธีระชัย   เนียมหลวง                                                    ทีมงานเครือข่าย

                        วิศวกรโยธาชำนาญการ                                  

                        สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

                   29. นางเรืองไร ไชยรังสฤษดิ์                                                    ทีมงานเครือข่าย

                        นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

                        สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา

                   30. นายวริษฐ์ ทองจุไร                                                           ทีมงานเครือข่าย

                        นายช่างสำรวจอาวุโส

                        สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา         

                   31. นายเมธาฤทธิ์   แนมสัย                                                     ทีมงานเครือข่าย

                        วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

                        สำนักวิจัยและพัฒนา                                                    

                   32. นางสาวแสงดาว วงศ์ปัน                                                    ทีมงานเครือข่าย

                        นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

                        สำนักวิจัยและพัฒนา                                     

                   33. นางสาวขนิษฐา ปรีชาคุณ                                                  ทีมงานเครือข่าย

                        นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

                        สำนักเครื่องจักรกล

                   34. นายพนมกร ไทยสันติสุข                                                   ทีมงานเครือข่าย

                        วิศวกรเครื่องกลชำนาญการพิเศษ

                        สำนักเครื่องจักรกล                                                            

                   35. นายสมบัติ สาลีพัฒนา                                                     ทีมงานเครือข่าย

                        วิศวกรชลประทานชำนาญการ

                        สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

                   36. นายสุทธิพร เรืองสุทธิพงษ์                                                 ทีมงานเครือข่าย

                        ช่างภาพ

                        สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

                   37. นางสาวจันทร์ตรี วัฒนธรรม                                               ทีมงานเครือข่าย

                        นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

                        กลุ่มตรวจสอบภายใน

                   38. นางสาวอาภรณ์ บัวทอง                                                 ทีมงานเครือข่าย

                        นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

                        กลุ่มตรวจสอบภายใน

                   39. นายสุรพล รัตนวิมลชัย                                                   ทีมงานเครือข่าย

                        วิศวกรชลประทานชำนาญการ                          

                        สำนักชลประทานที่ 1

                   40. นายอภิวัฒน์   ภูมิไธสง                                                     ทีมงานเครือข่าย

                        วิศวกรชลประทานชำนาญการพิเศษ                     

                        สำนักชลประทานที่ 1                                                                                     

                   41. นายวิฑูรย์ ฐิติธนภัค                                                       ทีมงานเครือข่าย

                          วิศวกรชลประทานชำนาญการพิเศษ

                        สำนักชลประทานที่ 2

                   42. นายนิธิ วรมงคล                                                           ทีมงานเครือข่าย

                          วิศวกรชลประทานชำนาญการ

                        สำนักชลประทานที่ 2               

                   43. นายนุกูล พูลทองคำ                                                      ทีมงานเครือข่าย

                        นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

                        สำนักชลประทานที่ 3         

                   44. นายอดิศักดิ์ แก้วทอง                                                      ทีมงานเครือข่าย

                        นายช่างชลประทานชำนาญงาน

                        สำนักชลประทานที่ 3

                   45. นางสาวชลิดา วงศ์ศา                                                     ทีมงานเครือข่าย

                        เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

                        สำนักชลประทานที่ 4

                   46. นายบุญธรรม ปานเปี่ยมโภช                                            ทีมงานเครือข่าย

                        วิศวกรชลประทานชำนาญการพิเศษ

                        สำนักชลประทานที่ 4      

                   47. นายวรวุธ   พรหมมา                                                       ทีมงานเครือข่าย

                        วิศวกรชลประทานชำนาญการพิเศษ

                        สำนักชลประทานที่ 5

                   48. นายณภัทร โชตะมังสะ                                                    ทีมงานเครือข่าย

                        วิศวกรชลประทานชำนาญการ

                        สำนักชลประทานที่ 5         

                   49. นายณัฐพิสิษฐ์  อ่อนสำลี                                                  ทีมงานเครือข่าย

                        นายช่างชลประทานชำนาญงาน

                        สำนักชลประทานที่ 6

                   50. นายเจษฎาพงษ์   ทิพสิงห์                                                 ทีมงานเครือข่าย

                        วิศวกรชลประทานชำนาญการ

                        สำนักชลประทานที่ 6

                   51. นายองอาจ แสนอุบล                                                     ทีมงานเครือข่าย

                        วิศวกรชลประทานชำนาญการ

                        สำนักชลประทานที่ 7

                   52. นายวิษณุ ทบด้าน                                                        ทีมงานเครือข่าย

                        นายช่างชลประทานชำนาญงาน

                        สำนักชลประทานที่ 7

                   53. นายเนรมิต เทพนอก                                                      ทีมงานเครือข่าย

                        วิศวกรชลประทานชำนาญการพิเศษ

                        สำนักชลประทานที่ 8                         

                   54. นายพิพัฒน์ นิ่มเจริญนิยม                                                 ทีมงานเครือข่าย

                        นายช่างชลประทานอาวุโส

                        สำนักชลประทานที่ 8                                   

                   55. นายภาณุเมศ วัฒนานนท์                                                  ทีมงานเครือข่าย

                        วิศวกรชลประทานชำนาญการ

                        สำนักชลประทานที่ 9

                   56. นายนพดล เกิดสดศรี                                                      ทีมงานเครือข่าย

                        นายช่างชลประทานชำนาญงาน

                        สำนักชลประทานที่ 9                                             

                   57. นายกมล  ผาภูมิ                                                        ทีมงานเครือข่าย

                        นายช่างชลประทานชำนาญงาน

                        สำนักชลประทานที่ 10          

                   58. นางสาวสุพรรษา   เนียมหอม                                             ทีมงานเครือข่าย

                        เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

                        สำนักชลประทานที่ 10

                   59. นายศราวุธ สากล                                                         ทีมงานเครือข่าย

                        วิศวกรชลประทานชำนาญการ

                        สำนักชลประทานที่ 11

                   60. นายอมรเดช ไม้อบเชย                                                   ทีมงานเครือข่าย

                        วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ

                        สำนักชลประทานที่ 11                                

                   61. นายเอกฉัตร เอี่ยมตาล                                                  ทีมงานเครือข่าย

                        นายช่างชลประทานอาวุโส

                        สำนักชลประทานที่ 12

                   62. นายอนุรัตน์   ตุงคะศิริ                                                   ทีมงานเครือข่าย

                        วิศวกรชลประทานชำนาญการ

                        สำนักชลประทานที่ 12      

                   63. นายไพรัตน์ ทับประเสริฐ                                              ทีมงานเครือข่าย

                        วิศวกรชลประทานชำนาญการพิเศษ

                        สำนักชลประทานที่ 13

                   64. นายประยูร เย็นใจ                                                      ทีมงานเครือข่าย

                        วิศวกรชลประทานชำนาญการพิเศษ

                        สำนักชลประทานที่ 13                      

                   65. นายเอกพล ฉิ้มพงษ์                                                    ทีมงานเครือข่าย

                        วิศวกรชลประทานชำนาญการ

                        สำนักชลประทานที่ 14

                   66. นายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี                                                       ทีมงานเครือข่าย

                        วิศวกรชลประทานชำนาญการพิเศษ

                        สำนักชลประทานที่ 14               

                   67. นางสาวเพ็ญศรี โชติ                                                      ทีมงานเครือข่าย

                        นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ                                   

                        สำนักชลประทานที่ 15                                                     

                   68. นางสาวเจียมจิต   บุญศรี                                                 ทีมงานเครือข่าย

                        เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน                         

                        สำนักชลประทานที่ 15

                   69. นายพิมาน จันทมณีโชติ                                            ทีมงานเครือข่าย                             

                       นายช่างชลประทานชำนาญงาน                                                   

                        สำนักชลประทานที่ 16          

                  70. นายญาณภัทร นวลขาว                                                   ทีมงานเครือข่าย                      
                        วิศวกรชลประทานชำนาญการ                                                    

                        สำนักชลประทานที่ 16                                           

                   71. นายชัชชัย หนูเจริญ                                                       ทีมงานเครือข่าย

                        วิศวกรชลประทานชำนาญการ                                    

                        สำนักชลประทานที่ 17                                                     

                   72. ว่าที่ร้อยตรีชาญยุทธ ยูงมณีรัตน์                                          ทีมงานเครือข่าย

                        วิศวกรชลประทานชำนาญการ                                    

                          สำนักชลประทานที่ 17