คณะทำงานเสริมสร้างแรงจูงใจด้านการจัดการความรู้ กรมชลประทาน

         

                   1. นายมนัส กำเนิดมณี                                                    ประธานคณะทำงาน

                        ผู้อำนวยการบริหารทรัพยากรบุคคล

                   2.   นายสำเริง แสงภู่วงค์                                                            คณะทำงาน

                        ผู้อำนวยการกองพัสดุ

                   3. นางสาวทิพาภรณ์ วชิราภากร                                                   คณะทำงาน

                         ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี                          

                   4. นางศิวพร ภมรประวัติ                                                             คณะทำงาน

                        ผู้อำนวยการส่วนฝึกอบรม

                        สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

                   5.   นายเนรมิต เทพนอก                                                            คณะทำงาน  

                        วิศวกรชลประทานชำนาญการพิเศษ

                        สำนักชลประทานที่ 8

                  6. นางประไพ กลิ่นขจร                                       เลขานุการคณะทำงาน                                 

                        นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ                                      

                        สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

                     7. นางสาวพรเพ็ญ   ไชยสุภา                                      ผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงาน

                        นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

                        สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล