คณะทำงานสื่อสารและประชาสัมพันธ์ด้านการจัดการความรู้ 
1. นายธนา   สุวัฑฒน                                                      ประธานคณะทำงาน

                        ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

                   2. นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์                                                       คณะทำงาน

                        ผู้อำนวยการส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา

                        สำนักชลประทานที่ 9                                          

                    3. นางณภัทร เวียงคำมา                                                        คณะทำงาน

                         ผู้อำนวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

                        สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

                    4. นางสาวนิรมล ฉ่องหมุน                                              เลขานุการคณะทำงาน

                        นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

                        สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  

                   6. นางสาวชุติมาศ สำแดงฤทธิ์                                      ผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงาน

                        นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

                        ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

                   7. นางสาวปาจรีย์   สิงห์โต                                           ผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงาน

                        นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

                        สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

                   8. นางสาวพรเพ็ญ   ไชยสุภา                                       ผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงาน

                        นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

                        สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล